Издавање кривичних уверења

Грађанима чије се пребивалиште налази на територији надлежности Основног суда у Пожаревцу, а која обухвата град Пожаревац, Општине Жабари, Кучево и Мало Црниће, овај суд издаје уверења да против њих није покренут кривични поступак пред Основним и Вишим судом у Пожаревцу и другим основним и вишим судовима у Републици Србији, као и да није покренута истрага код Основног и Вишег јавног тужилаштва у Пожаревцу, за кривична дела из надлежности ових судова и тужилаштава.

Грађани који имају пребивалипте на територији Општине Кучево, могу у Судској јединици у Кучеву поднети захтев и добити уверење.

На овај начин, грађани неће морати да подносе захтев и плаћају таксу код више органа, већ им је омогућено да уз мање трошкове, краће рокове и поједностављену процедуру, добију уверење пред овим судом. Уверење се издаје у року од једног радног дана на захтев грађана.

Такса за издавање уверења износи 190,00 дин. сходно тар.бр.30. Закона о судским таксама. Сходно чл.19. Закона о републичким административним таксама такса се не плаћа уколико се уверење издаје ради заснивања радног односа (конкурси), уписа на студије (образовање), остваривања права из обавезног социјалног осигурања, социјалне заштите, права у складу са прописима којима се уређује финансијска подршка породици са децом, права жртава породичног насиља итд.