Подручје надлежности
Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава ("Службени гласник РС", бр. 101/2013 од 20.11.2013. године, ступио је на снагу 21.11.2013, а примењује се од 1.1.2014.) у члану 3. став 1. тачка 46. прописано је да се, од 1.1.2014. године,оснива Основни суд у Пожаревцу са седиштем у граду Пожаревцу и судском јединицом у Кучеву, чија се надлежност простире на територији града Пожаревца, општине Жабари, Кучево и Мало Црниће.

Од 1.1.2014. основан је и Основни суд у Петровцу на Млави за територију општина Жагубица и Петровац на Млави, са судском јединицом у Жагубици, као и Основни суд у Великом Градишту, за територију општина Велико Градиште и Голубац.
Подручје надлежности
Надлежност
Законом о уређењу судова у члану 22. прописана је надлежност основних судова:

Основни суд у првом степену суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до десет и десет година ако за поједина од њих није надлежан други суд и одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице осуде за кривична дела из своје надлежности.

Основни суд у првом степену суди у грађанскоправним споровима ако за поједине од њих није надлежан други суд и води извршне и ванпарничне поступке за које није надлежан неки други суд.

Основни суд у првом степену суди у стамбеним споровима; споровима поводом заснивања, постојања и престанка радног односа; о правима, обавезама и одговорностима из радног односа; о накнади штете коју запослени претрпи на раду или у вези са радом; споровима поводом задовољавања стамбених потреба на основу рада.

Основни суд пружа грађанима правну помоћ, међународну правну помоћ ако није надлежан други суд и врши друге послове одређене законом.

Законом се може предвидети да у одређеним врстама правних ствари поступају само неки основни судови са подручја истог вишег суда.
Надлежност