Пословима судске управе руководи председник суда, судија Добрица Живковић.

По предметима извршења кривичних санкција поступа председник суда Добрица Живковић, кога замењује судија Даринка Јорговановић.

За заменике председника суда одређују се судије:

  1. судија Даринка Јорговановић – први заменик који замењује председникасуда у случају спречености или одсутности
  2. судија Драган Пауновић – заменик председника суда у судској јединици у Кучеву.

Заменицима председника суда, поред општих послова, поверавају се посебне обавезе, овлашћења и одговорности и то:

судији Даринки Јорговановић – првом заменику, за доношење и потписивање аката судске управе, у одсуству председника суда, а које нису у искључивој – непреносивој надлежности председника суда, за поступање по притужбама и захтевима за изузеће и искључење судија , за поступање по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном приступу информација од јавног значаја, за спровођење и праћење Програма решавања старих предмета, за поступање у јавним набавкама.

судији Драгану Пауновићу – заменику председника суда у Судској јединици у Кучеву – за обављање поверених послова Судске управе, за газдовање судском зградом, надзор и организацију рада судског особља, обуку судијских приправника и волонтера, надзире рад писарница, других организационих јединица и пратећих служби, контролише правилност вођења уписника, именика и помоћних књига, за поступање по притужбама и захтевима за изузеће и искључење по предметима по којима се поступа на подручју судске јединице, као и за поступање по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном приступу информација од јавног значаја по предметима по којима се поступа на подручју судске јединице, као и да периодично на свака три месеца, а по потреби и чешће контролише рад писарница и председнику суда подноси писани извештај о нађеном стању и предлог мера за унапређење рада писарница.

Послове секретара у седишту суда обављаће судијски помоћник Александар Стојадиновић, кога ће у одсуству замењивати судијски помоћник Милена Ковачевић.

Послове техничког секретара у судској управи, персоналне послове у судској управи и поверене послове који се односе на евиденцију, позивање и праћење рада судија поротника обављаће Катарина Седлић.