Javna nabavka male vrednosti dobara – goriva

Dana 12.06.2019. raspisana je javna nabavka male vrednosti dobara – goriva. U sekciji “Javne nabavke” mogu se preuzeti Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija JNMV.2/2019, kao i sa portala Uprave za javne nabavke. Rok za podnošenje ponuda je do 24.06.2019. godine, do 08:30 časova, a otvaranje ponuda je istoga dana u 09:00 časova.