JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA – ELEKTRIČNE ENERGIJE

Dana 11.06.2019. raspisana je javna nabavka male vrednosti dobara – električne energije. U sekciji “Javne nabavke” mogu se preuzeti Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija JNMV.1/2019, kao i sa portala Uprave za javne nabavke. Rok za podnošenje ponuda je do 20.06.2019. godine, do 08:30 časova.