JNMV dobara – ugalj i drva za ogrev

Dana 15.09.2017. raspisana je javna nabavka male vrednosti dobara – ugalj i drva za ogrev za potrebe Sudske jedinice u Kučevu.

U sekciji “Javne nabavke” mogu se preuzeti Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija JNMV.5/2017, kao i sa portala Uprave za javne nabavke.

Rok za podnošenje ponuda je do 26.09.2017. godine, do 08:30h. Otvaranje ponuda je istoga dana u 09:00h.