001

Adresa:

Osnovni sud u Požarevcu
Trg Stevana Maksimovića br.1
12 000 Požarevac

012/544-090;
012/544-091;

012/514-086;

PIB: 106399650;
MB: 17773267;

RADNO VREME: 07:30-15:30

Prijem pismena: 08:00–14:00h
Razgledanje sudskih predmeta: 08:00–14:00h
Prijem stranaka kod predsednika suda ili sekretara: sredom od 09:00-12:00h

Godišnji raspored poslova

Prečišćen tekst od 15.12.2021. godine

Preuzmite

Informator o radu suda

Ažuriran dana 22.02.2022. godine

Preuzmite

Interni akti

Plan javnih nabavki, FUK, Godišnji raspored, Informator, Kućni red...

Preuzmite

Javne nabavke

Konkursna dokumentacija sprovedenih postupaka javnih nabavki

Preuzmite

Sudska Uprava

Predsednik suda

Sudija Dobrica Živković

Zamenik predsednika suda

Sudija Darinka Jorgovanović (sedište suda)
Sudija Dragan Paunović (sudska jedinica u Kučevu)

Sekretar suda

Aleksandar B. Stojadinović

Prednosti postupka medijacije-posredovanja

Ekonomičnost

Jeftiniji je od sudskog postupka. Ukoliko se pokrene do zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu, stranke se mogu osloboditi plaćanja sudskih taksa.

Učešće posrednika

Posrednik pomaže stranama da reše spor. Strane sporazumno biraju posrednika.

Sporazum

Sporazum o rešavanju spora putem posredovanja ima snagu izvršne isprave, kao i pravnosnažna sudska odluka, ukoliko se potpisi strana i posrednika overe kod suda ili javnog beležnika.

Dobrovoljnost i ravnopravnost

Sprovodi se na osnovu izričite saglasnosti strana koje su ravnopravne.

Hitnost

Sprovodi se bez odlaganja u najkraćem mogućem vremenu.

Mogućnost učešća advokata

Strane učestvuju lično, a ukoliko to strane žele, mogu učestvovati i advokati.

Pokretanje medijacije

Strane mogu pokrenuti postupak posredovanja pre ili nakon pokrenutog sudskog postupka.

REGISTRI - SPISKOVI

Advokati

Spisak advokata Požarevačke advokatske komore​

Javni izvršitelji

Spisak Komore izvršitelja za područje grada Požarevca​

Sudski veštaci​

Registar Ministarstva pravde

Notari

Registar Ministarstva pravde

Medijatori - posrednici

Registar Ministarstva pravde

Sudski tumači​

Registar Ministarstva pravde

Najnovije vesti i saopštenja

PRAVNE I ŽIVOTNE MAKSIME

"Pravda drži zemlju i gradove."
"Iustitia regnorum fundamentum."
"Tužilac dokazuje istinitost svojih tvrdnji."
"Probatio incubit actor."
"Teret dokazivanja je na onom koji tvrdi da neka činjenica postoji, a ne na onome koji to poriče."
"Probatio incubit ei qui affirmat non ei qui negat."
"Ako tužilac ne dokaže istinitost svojih tvrdnji, tuženik se oslobađa."
"Actore non probante, reus absolvitur."
"Svedok očevidac više vredi od drugih."
"Testis de visu praeponderat aliis."
"Više vredi jedan svedok koji je video nego deset koji su čuli."
"Pluris est oculatus testis unus quam auriti decem."
"O istoj stvari nije dopušteno dva puta tužiti."
"Bis de eidem re ne sit action."
"Neka se čuje i druga strana."
"Auditur et altera pars."
"Meni nije potreban prijatelj koji se u svemu slaže i na sve klima glavom, jer to isto može moja senka da uradi još mnogo bolje."
Plutarh
"Postupajte prema ljudima kao da su ono što bi trebalo da budu i pomoći ćete im da postanu ono što mogu biti."
Gete
"Naša sreća ne zavisi od onoga što nam se dešava, već od načina na koji to doživljavamo i suočavamo s događajima."
Antoni de Melo