Informator o radu suda i Godišnji raspored poslova za 2014.

Informator o radu Osnovnog suda u Požarevcu za 2014. godinu, ažuriran dana 3.11.2014. godine, kao i prečišćen tekst Godišnjeg rasporeda poslova za 2014. godinu, u koji su unete poslednje izmene od 22.7.2014. godine, možete preuzeti iz sekcije “Interni akti”.