ИЗВРШНА

Централа: Локал: 012/544/090 012/544/091 121 124 Шеф извршне писарнице Весна Јовановић Eвидентичар Слободанка Илић Судски извршитељи (градски) Предраг Цакић Радиша Димитријевић Давид Миленковић Судски извршитељи (сеоски) Ненад Шоботовић Ненад Бранковић Весна Новаковић Извршна писарница се налази на првом међуспрату судске зграде, канцеларија бр. 9. Судија и судијски помоћници врше пријем странака сваког уторка у времену од 9 до 13 часова. У извршној писарници Основног суда у Пожаревцу странка може да се информише о: броју предмета имену судије којем је предмет додељен у рад кретању предмета да разгледа предмет, преписује делове предмета молбом може да затражи препис или фотокопију појединих писмена из списа предмета (молбу одобрава судија) изврши плаћање дуговања може добити потврду правоснажности и извршности сваке судске одлуке