Javna nabavka male vrednosti dobara – električne energije

Dana 06.06.2017. raspisana je javna nabavka male vrednosti dobara – električne energije. U sekciji “Javne nabavke” mogu se preuzeti Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija JNMV.1/2017, kao i sa portala Uprave za javne nabavke. Rok za podnošenje ponuda je do 15.06.2017. godine, do 08:30 časova.