Javna nabavka male vrednosti dobara – goriva

Dana 14.06.2017. raspisana je javna nabavka male vrednosti dobara – goriva: bezolovnog benzina i evro dizela. U sekciji “Javne nabavke” mogu se preuzeti Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija JNMV.2/2017, kao i sa portala Uprave za javne nabavke. Rok za podnošenje ponuda je do 26.06.2017. godine, do 08:30 časova.