Јавност рада суда

ПРИСТУП ЈАВНОСТИ РАДУ СУДА Време, место и предмет суђења свакодневно се објављују на табли испред суднице у којој ће бити одржано суђење. У суду је дозвољено фотографисање и снимање, као и јавно приказивање, под условом да председник суда изда одобрење у писменој форми. Фотографисање у току суђења и јавно објављивање фотографија одобрава председник већа, на основу претходно дате сагласности странака и осталих учесника у поступку. При томе се мора водити рачуна о интересовању јавности, интересу поступка, приватности и безбедности учесника у поступку, па се и ограничење јавности врши ако су повређени ови интереси. Видео и звучно (магнетофонско) снимање на главном претресу у кривичном поступку и јавно приказивање (репродуковање)снимка ван случајева из члана 179. ЗКП обавља се по одобрењу председника Врховног суда Србије, уз претходно прибављено мишљење председника већа, судије и сагласност странака. Видео и звучно снимање на главној расправи у парничном поступку и јавно приказивање снимака одобрава председник узх претходно прибављено мишљење председника већа, судије и сагласност странака.