Krivični, prekršajni, upravni postupak

   VI. KRIVIČNI POSTUPAK PO PRIVATNOJ TUŽBI     1. Podnesci    Tar. br. 26.   (1) Za privatnu tužbu i protivtužbu, plaća se po 980 dinara.   (2) Za predlog za povraćaj u pređašnje stanje, plaća se 590 dinara.   (3) Za zahtev za ponavljanje krivičnog postupka, plaća se 590 dinara.   (4) Za žalbu protiv presude i za žalbu protiv rešenja kojim se izriče sudska opomena, plaća se 590 dinara.   NAPOMENA:   1. Ako se krivični postupak vodi zajednički po više predmeta nema uticaja na taksu što se jedan podnesak odnosi na više privatnih tužilaca ili na više okrivljenih, ili što podnesak podnosi više privatnih tužilaca ili više okrivljenih, ili što podnesak obuhvata više krivičnih dela jednog okrivljenog.   2. Za podnesak kojim se krivični postupak proširuje na druga krivična dela, istog okrivljenog, za koja se goni po privatnoj tužbi, plaća se taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja.   3. Za podneske koji nisu navedeni u ovom tarifnom broju, kao i za priloge uz podneske, ne plaća se taksa.         2. Odluke    Tar. br. 27.   Za presudu i za rešenje kojim se izriče sudska opomena plaća se 980 dinara, a za ostala rešenja kojima se okončava postupak plaća se 390 dinara.   NAPOMENA:   1. Taksa za presudu plaća se samo jednom, bez obzira na broj privatnih tužilaca i broj krivičnih dela koja su obuhvaćena jednom presudom.   2. Ako se za više krivičnih dela jednog istog učinioca usled razdvajanja postupka donete posebne presude od strane istog suda, plaća se taksa za presudu samo jedanput.   3. Ako je presudom odbijena tužba zbog nenadležnosti suda, uračunaće se plaćena taksa za ovu presudu u taksu za presudu nadležnog suda, ali ako je taksa koja se uračunava veća, višak se neće vraćati. Ako se presuda usled žalbe, predloga za povraćaj u pređašnje stanje ili ponavljanje krivičnog postupka ukine, uračunaće se taksa plaćena za ukinutu odluku u taksu za novu odluku.         VIa PREKRŠAJNI POSTUPAK   Tarifni broj 27a   (1) Za žalbu protiv presude prekršajnog suda plaća se 900 dinara.   (2) Za zahtev za ponavljanje prekršajnog postupka i zahtev za vanredno preispitivanje pravnosnažne presude plaća se 1.750 dinara.           VII. POSTUPAK U UPRAVNIM SPOROVIMA I POSTUPAK ZA SUDSKU ZAŠTITU             1. Podnesci    Tar. br. 28.   (1) Za tužbu protiv upravnog akta kojom se pokreće upravni spor plaća se 390 dinara.   (2) Za žalbu protiv odluke prvostepenog suda, plaća se 390 dinara.   (3) Za tužbu za obnovu postupka, plaća se 390 dinara.   (4) Za zahtev za vanredno preispitivanje sudske odluke u upravnom sporu, plaća se 980 dinara.   NAPOMENA:   1. Za predlog da se donese rešenje kojim se zamenjuje upravni akt i za druge podneske koji nisu navedeni u ovom tarifnom broju, kao i za priloge uz podneske, ne plaća se taksa.   2. U sporovima o deviznim stvarima plaća se taksa iz ovog tarifnog broja povećana za 50%.   3. Za zahteve za sudsku zaštitu plaća se taksa iz stava 3. ovog tarifnog broja.       2. Odluke    Tar. br. 29.   (1) Za prvostepenu i drugostepenu presudu u upravnom sporu, plaća se:        1. ako je vrednost predmeta spora procenjiva, 1% od vrednosti spornog predmeta, a najviše 1.900 dinara;        2. ako je vrednost predmeta spora neprocenjiva, 980 dinara.   (2) Taksa iz stava (1) ovog tarifnog broja ne može biti manja od 590 dinara.   NAPOMENA:   1. Ako je predmet spora delom procenjiv a delom neprocenjiv, taksa se plaća kao da je predmet procenjiv.       Kad se radi o stvarima iz oblasti invalidskog osiguranja, socijalnog osiguranja, starateljstva, usvojenja i socijalne zaštite, taksa za presudu plaća se kao za predmet neprocenjive vrednosti.   2. U sporovima o deviznim stvarima plaća se taksa za presudu uvećana za 50%.   3. Za odluku u postupku po zahtevu za sudsku zaštitu, plaća se taksa iz stava 1. tačke 2. ovog tarifnog broja.   4. Za odluke koje nisu navedene u ovom tarifnom broju, ne plaća se taksa.