OVERA

Pisarnica overe se nalazi u prizemlju zgrade, kancelarija br. 05, rad sa strankama je od 08:00 do 14:00 časova. Na šalterima overe, uz lično prisustvo, ličnu kartu i plaćenu sudsku taksu, možete overiti ugovore, punomoćja itd. Pisarnica Ime i prezime zaposlenog lica Poslovi Kancelarija Centrala Lokal Overe pismena Jasmina Rapaić overa pismena 05 012/544-090 012/544-091 133 Mirjana Živadinović overa pismena   Overa potpisa Iznos sudske takse OP obrazac 1 primerak – 230,00 din. 2 primerka – 390,00 din. 3 primerka – 550,00 din. Punomoćje (ovlašćenje) 560,00 dinara Izjava 390,00 dinara Saglasnost 1 primerak – 230,00 din. 2 primerka – 390,00 din. 3 primerka – 550,00 din. Predugovor 1970,00 dinara Vansudsko poravnanje 1970,00 dinara Apostil (overa dokumenata za korišćenje istih u inostranstvu, npr. lične karte, izvoda iz matične knjige itd.) Overa prevoda sudskog tumača 2090,00 dinara 680,00 din. Odobrenje (saglasnost) za putovanje maloletne dece bez jednog ili oba roditelja 260,00 din Overa fotokopije Iznos sudske takse 1 primerak – 230,00 din. 2 primerka – 390,00 din. 3 primerka – 550,00 din. Overa ugovora Potrebno Kupoprodajni ugovor lično prisustvo ugovornih strana lične karte ugovornih strana najmanje 6 primeraka ugovora, 2 primerka zadržava sud, pri čemu po službenoj dužnosti jedan primerak dostavlja Upravi prihoda (uvek kada je predmet ugovora nepokretnost) taksa iznosi 1050,00 din. Ugovor o zakupu lično prisustvo zakupodavca i zakupoprimca lične karte zakupodavca i zakupoprimca osnov za utvrđivanje takse je vreme trajanja zakupnine (broj meseci) pomnoženih sa visinom mesečne zakupnine Sporazumni raskid ugovora sporazumni raskid ugovor koji se raskida lične karte ugovornih strana taksa iznosi 1050,00 din. Ugovor o poklonu 6 primeraka ugovora dokaz o vlasništvu lične karte ugovornih strana taksa iznosi 560,00 din. (ako vrednost predmeta ugovora ne prelazi 10.000,00 din.) Ugovor o razmeni, trampi, deobi 6 primeraka ugovora dokaz o vlasništvu za sve strane ugovornice lične karte ugovornih strana osnov za utvrđivanje takse je vrednost predmeta ugovora Ugovor o nadgradnji, ugovorne strane: 1. stambena zgrada 2. fizičko lice kao investitor 6 primeraka ugovora odluka skupštine stanara zgrade o dozvoli nadgradnje saglasnost stanara – original potpisa osnov za utvrđivanje takse je vrednost predmeta ugovora Ugovor o otkupu stana lično prisustvo ugovornih strana lične karte ugovornih strana najmanje 6 primeraka ugovora, 2 primerka zadržava sud, pri čemu po službenoj dužnosti jedan primerak dostavlja Upravi prihoda (uvek kada je predmet ugovora nepokretnost) osnov za utvrđivanje takse je vrednost predmeta ugovora