ПАРНИЧНА

Централа: Локал: 012/544/090 012/544/091 здружење 185 евиденција 135 уписник 129 Шеф парничне писарнице Тања Момироска Eвидентичар Татјана Седлић Eвидентичар Мирјана Живадиновић Здружење поште и изношење предмета судијама Данијела Степановић Поступање по жалбама Биљана Младеновић Парнична писарница се налази у приземљу зграде, канцеларија бр. 01. У парничној писарници Основног суда у Пожаревцу странка може да се информише о: броју предмета имену судије којем је предмет додељен у рад кретању предмета да разгледа предмет, преписује делове предмета молбом може да затражи препис или фотокопију појединих писмена из списа предмета (молбу одобрава судија) може добити потврду да је покренут спор може добити потврду да није покренут спор за развод брака може добити потврду правоснажности и извршности сваке судске одлуке