Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Основног суда у Пожаревцу

Сходно члану 22. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Основни суд у Пожаревцу донео је, дана 09.10.2015. године, Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, који у законском року објављује на својој интернет страници. Наведени правилник можете преузети из секције “Интерни акти”.