Pritužba na rad suda

Pritužba se podnosi kada stranka ima primedbe na rad sudija, službenika u sudu, suda kao celine, ukoliko smatra da se postupak odugovlači, da se sprovodi nepravilno, da se utiče na njegov tok i ishod suprotno pravilima o nepristrasnosti i objektivnosti u postupanju suda i sudija, kada ima primedbe na sprovođenje procedure i tretman u postupku pred sudom. Pritužba na rad suda se može podneti pismeno ili usmeno predsedniku suda ili zameniku koga on odredi. Usmena pritužba se može izneti predsedniku suda u kancelariji 210 na II spratu, uz prethodno zakazivanje prijema na broj: 012/544-090, 544-091. Predsednik suda prima stranke sredom od 9 do 12 časova. Pismena pritužba treba da sadrži: naslov “Za predsednika suda” označen broj predmeta na koji se pritužba odnosi razlog zbog koga se podnosi puno ime i prezime, i tačna adresa pritužioca Pismena pritužba se upućuje na sledeću adresu: Osnovni sud u Požarevcu Predsedniku suda Trg Stevana Maksimovića br.1 12000 Požarevac Predsednik suda razmatra osnovanost pritužbe i u roku od 15 dana od prijema pritužbe je dužan da pismeno obavesti pritužioca o preduzetim merama. Ako je pritužba podneta preko ministarstva nadležnog za pravosuđe ili višeg suda, o osnovanosti pritužbe i preduzetim merama obaveštavaju se ministar ili predsednik višeg suda. Pritužba nije žalba, pritužba se razlikuje od žalbe na odluku suda, stranka ne može ulagati pritužbu na donetu presudu već u tom slučaju može podnetii žalbu višem sudu. Formular Pritužbe na rad suda možete preuzeti sa sajta Osnovnog suda u Požarevcu iz sekcije “FORMULARI”.