Saopštenje za javnost

Saopštenje za javnost Opštinskog suda u Požarevcu, povodom generalne obustave rada advokata u periodu od 9.11.2009. do 11.11.2009. godine, možete preuzeti iz sekcije “Interni akti” ili pročitati kliknuvši na “Opširnije”. REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINSKI SUD POŽAREVAC 8. Su. 372/09 11.11.2009. godine P o ž a r e v a c   SAOPŠTENJE ZA JAVNOST   Uredbom Vlade Republike Srbije o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, advokati su obavezani da pružene advokatske poslove evidentiraju putem fiskalnih kasa. Advokatska komora Srbije u vezi sa donetom uredbom donela je Uputstvo za postupanje advokata tokom generalne obustave rada u periodu od 9. do 11.11.2009. godine. To uputstvo obuhvata da advokati neće raditi u svojim advokatskim kancelarijama i neće primati poštu, neće ulaziti i boraviti u sudovima i organima uprave, neće pristupati na ročišta i pretrese u građansko-pravnim i krivično-pravnim stvarima, radi zastupanja klijenata, neće pečatirati, potpisivati i predavati podneske, neće ići u posete u pritvoru. Opštinski sud u Požarevcu povodom navedene generalne obustave rada advokata nije prestajao sa radom i postupao je pri svemu na osnovu čl. 32. st. 1. i čl. 142. st.2. Ustava Republike Srbije. Međutim, u skladu sa opisanom situacijom Kolegijum sudija Opštinskog suda u Požarevcu je zhauzeo stav da u građansko-pravnim stvarima, gde su stranke zastupane od strane advokata se obustava rada advokata tretira kao opravdan razlog za neodržavanje ročišta, pa ista nisu održavana u postupcima gde su stranke zastupane od strane advokata. U krivično-pravnim stvarima, navedeni razlog takođe je dovodio do neodržavanja pretresa (istrage) ročišta, u pravnim stvarima gde je prema Zakoniku o krivičnom postupku bila neophodna obavezna odbrana. To znači da su suđenja održavana u građansko-pravnim stvarima, gde stranke nisu bile zastupane od strane advokata, i u krivično-pravnim stvarima, gde nije bila neophodna obavezna odbrana i gde stranke u postupku nisu bile zastupane od strane advokata. Konkretno, generalna obustava rada advokata u navedenom periodu dovela je da je u sudu od 88 zakazanih suđenja u građansko-pravnoj materiji održano 10, a u krivično-pravnoj materiji od 48 suđenja  12. Služba za odnose sa javnošću Opštinskog suda u Požarevcu stoji na raspolaganju svim medijima zainteresovanim da posete sud i dobiju više informacija o ovom događaju, a u vezi sa radom suda.   SLUŽBA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU OPŠTINSKOG SUDA U POŽAREVCU