ВАНПАРНИЧНА

Централа: Локал: 012/544/090 012/544/091 130 Шеф ванпарничне писарнице Синиша Перић Заменик и евидентичар по уписницима “О”, “Р” Снежана Ђорђевић Ванпарнична писарница се налази у приземљу зграде, канцеларија бр. 03. У ванпарничној писарници Основног суда у Пожаревцу странка може да се информише о: броју предмета имену судије којем је предмет додељен у рад разгледати предмет, преписивати делове предмета да ли је заказано рочиште молбом може затражити препис или фотокопију појединих писмена из списа предмета (молбу одобрава судија) може добити потврду правоснажности и извршности сваке судске одлуке