Ванпарнични поступак

  ИИ. ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК     А. Опште одредбе    Тар. бр. 4.   (1) За предлог да се покрене поступак у ванпарничним стварима које нису обухваћене посебним одредбама којим се прописује плаћање такси у појединим врстама ванпарничног поступка, плаћа се такса у износу од 390 динара.   (2) За жалбу против одлуке првостепеног суда, плаћа се такса у износу од 390 динара.   НАПОМEНА:   1. У свим ванпарничним поступцима сходно се примењују одредбе из напомене бр. 6. и 11. уз тарифни број 1.        Тар. бр. 5.   За коначну одлуку првостепеног суда у ванпарничним стварима из тарифног броја 4. плаћа се такса у износу од 390 динара.   НАПОМEНА:   1. У свим ванпарничним стварима примењиваће се сходно одредбе из напомене бр. 1, 2. и 3. уз тарифни број 2.   2. Ако се одлука односи на лице нестало у рату, не плаћа се такса за одлуку суда, као ни такса из тарифног броја 4.        Тар. бр. 6.   За судска поравнања у свим ванпарничним стварима, плаћа се такса предвиђена у тарифном броју 3, али она не може бити већа него што је прописано за одлуку у тарифном броју 5.     Б. Посебне одредбе за поједине врсте ванпарничног поступка      1. Поступак за расправљање заоставштине      Тар. бр. 7.   За расправљање заоставштине у првостепеном поступку плаћа се такса према чистој вредности заоставштине, и то:     – до 5.000 динара вредности – 590 динара;     – преко 5.000 до 20.000 динара вредности – 590 динара увећано за 2% од вредности заоставштине;     – преко 20.000 до 50.000 динара вредности – 1.370 динара увећано за 1,5% од вредности заоставштине;     – преко 50.000 до 200.000 динара вредности – 2.800 динара увећано за 1% од вредности заоставштине;     – преко 200.000 динара вредности – 6.700 динара увећано за 0,5% вредности заоставштине, а највише 75.000 динара.         Тар. бр. 8.   За жалбу против решења о наслеђу или о испоруци плаћа се такса из тарифног броја 7. према чистој вредности заоставштине.            2. Поступак састављања и чувања тестамента      Тар. бр. 9.   (1) За састављање судског тестамента и међународног тестамента, као и за чување или опозив тестамента у суду, плаћа се по 980 динара.   (2) За враћање тестамента који се налази на чувању у суду, плаћа се 290 динара.     НАПОМEНА:   1. Такса из става 1. овог тарифног броја плаћа се без обзира да ли је тестамент састављен, односно опозван у судској згради или ван ње.   2. За чување тестамента плаћа се такса без обзира где је тестамент сачињен. Не плаћа се нова такса за чување ако се врши замена тестамента. Ако се у истом тренутку стари тестамент замењује новим, неће се плаћати ни такса за враћање тестамента.   3. Не плаћа се такса за чување исправа о усменом тестаменту, нити за давање изјаве сведока усменог тестамента о завештаочевој последњој вољи.   4. Не плаћа се такса за опозивање, ако се доцнијим тестаментом опозива ранији и уједно саставља нови тестамент.   5. Не плаћа се такса за предлог да се предузму радње из овог тарифног броја.          3. Поступак за деобу    Тар. бр. 10.   За предлог да се спроведе деоба заједничке ствари или имовине, за одлуку по предлогу за деобу, за жалбу против одлуке по предлогу, као и за другостепену одлуку, плаћа се по 1.900 динара.   НАПОМEНА:   За деобу у оставинском поступку не плаћа се такса из овог тарифног броја, под условом наведеним у напомени под бројем 6. уз тарифни број 7.            4. Поступак за уређење међа (граница)    Тар. бр. 11.   За предлог за уређење међа, за одлуку по предлогу, за жалбу против одлуке по предлогу, као и за другостепену одлуку, плаћа се по 1.900 динара.            5. Поступак за судски поништај исправа (амортизација)    Тар. бр. 12.   (1) За предлог да се спроведе поступак за поништај исправе и за жалбу против одлуке о предлогу, плаћа се по 980 динара.   (2) За одлуку по предлогу плаћа се такса према вредности исправе, и то:       – до 5.000 динара вредности – 980 динара;       – преко 5.000 до 20.000 динара вредности – 980 динара увећано за 4% вредности исправе;       – преко 20.000 до 50.000 динара вредности – 2.500 динара увећано за 2% вредности исправе;       – преко 50.000 динара вредности – 4.500 динара увећано за 1% вредности исправе, а највише 9.800 динара.   (3) Ако на исправи није означена вредност, плаћа се 980 динара.   НАПОМEНА:   Вредност исправе одређује се према њеној номиналној вредности.            6. Поступак овере потписа, рукописа, преписа и превода    Тар. бр. 13.   (1) За молбу, усмену или писмену, којом се тражи оверавање потписа, рукописа или преписа, плаћа се 70 динара.   (2) Плаћа се 160 динара за:        1. оверу сваког потписа, односно рукописа,        2. оверу потписа судског преводиоца на преводима ради њихове употребе у земљи,        3. оверу рукописа, за сваки лист рукописа формата А4,        4. оверу преписа или фотокопије, за сваки лист формата А4.   (3) Плаћа се 490 динара за:        1. оверу потписа судског преводиоца на преводима ради њихове употребе у иностранству,        2. оверу потписа на пуномоћју.   (4) 1. За молбу, усмену или писмену, којом се тражи овера потписа, преписа или рукописа за употребу у иностранству, плаћа се 190 динара;        2. За оверу потписа, преписа или рукописа за употребу у иностранству плаћа се 1.900 динара.   (5) За оверу потписа на уговорима, плаћа се и то:        1. За новозакључене уговоре чија је вредност:            – до 10.000 динара вредности – 980 динара;            – од 10.000 до 100.000 динара вредности – 980 динара увећано за 1% вредности уговора;            – преко 100.000 до 1.000.000 динара вредности – 2.900 динара увећано за 0,5% вредности уговора;            – преко 1.000.000 динара вредности – 12.600 динара увећано за 0,25% од вредности уговора, а највише 39.000 динара.        2. Ако је вредност уговора непроцењива, за оверу потписа плаћа се 1.900 динара.        3. За оверу продужења рока важења уговора, плаћа се 50% од таксе из тачке 1, односно 2. овог става.        4. За оверу потписа уговора о поклону, плаћа се 50% од таксе из тачке 1. односно 2. овог става.   НАПОМEНА:   1. Потписи на исправи коју издају правна лица сматрају се као један потпис, ако су прописима или правилима за потписивање овлашћена два или више лица.   2. За молбу којом се тражи овера потписа или отиска прста на исправи, плаћа се једна такса без обзира колико се потписа на исправи оверава.   3. Кад странка преда суду у току поступка прост препис на коме радник суда својим потписом потврди да је видео изворник, за такву потврду плаћа се 50% из става 2. овог тарифног броја.   4. Таксу за оверу потписа, рукописа или преписа плаћа лице које тражи оверу. Пре него што такса буде плаћена, не сме се извршити овера.   5. У потврди о овери преписа треба означити са колико је таксе таксиран изворник исправе чији се препис оверава.   6. Такса за оверу потписа, рукописа и преписа лепи се на самој молби којом је овера тражена, а у случају усмене молбе на самој исправи, односно примерку преписа који остаје код суда. На исти се начин поступа и у погледу лепљења таксе за саму молбу.   7. За оверу потписа и печата плаћа се једна такса.   8. Ако се једном молбом тражи овера потписа на више исправа или овера више рукописа или преписа, плаћа се такса за молбу онолико пута колико има исправа, односно преписа или рукописа.   9. Такса из става 4. тачка 1. овог тарифног броја плаћа се на вредност означену у уговору. Ако је вредност уговора процењива али није означена, за оверу потписа на уговору плаћа се двострука такса из става 4. тачка 2. овог тарифног броја.   10. Ако се оверава препис исправе писане на страном језику, плаћа се двострука такса из става 2. овог тарифног броја.   11. За оверу потписа на пуномоћјима из става 3. тачка 2. овог тарифног броја, и за оверу потписа на уговорима из става 4. овог тарифног броја плаћа се једна такса, без обзира да ли се оверава један или више потписа на пуномоћју, односно уговору и без обзира колико се примерака уговора оверава.