ЗEМЉИШНА КЊИГА

Писарница земљишне књиге се налази у приземљу зграде, канцеларија бр. 02, рад са странкама је од 08:00 до 14:00 часова. Писарница Име и презиме запосленог лица Послови Канцеларија Централа Локал Земљишно-књижна Драган Марковић земљишно-књижни референти 02 012/544-090 012/544-091 132 187 Ненад Огњановић Драгана Живановић рад са странкама   На шалтеру земљишне књиге странке могу поднети: Потребно Захтев за издавање извода из земљишних књига (захтев можете преузети из секције “Формулари”) навести број катастарске парцеле навести катастарску општину навести број стана, ако је у питању стан који се налази у стамбеној згради такса износи 195,00 дин. Захтев за укњижбу власништва (захтев можете преузети из секције “Формулари”) исправе које доказују власништво подносиоца захтева потврда о плаћеном порезу на промет или потврда о ослобађању од плаћања пореза на промет судска такса се одређује према вредности непокретности Захтев за упис заложног права – терета, хипотеке (захтев можете преузети из секције “Формулари”) заложне изјаве или споразум, потписане од стране залогодавца и залогопримца, и оверене пред судом За све делове катастарских општина за које се не води земљишна књига, а земљиште је у приватној својини, важи евиденција Службе за катастар непокретности у Пожаревцу.