001

Адреса:

Основни суд у Пожаревцу
Трг Стевана Максимовића бр.1
12 000 Пожаревац

012/544-090;
012/544-091;

012/514-086;

ПИБ: 106399650;
МБ: 17773267;

РАДНО ВРЕМЕ: 07:30-15:30

Пријем писмена: 08:00–14:00h
Разгледање судских предмета: 08:00–14:00h
Пријем странака код председника суда или секретара: средом од 09:00-12:00h

Годишњи распоред послова

Пречишћен текст од 15.12.2021. године

Преузмите

Информатор о раду суда

Ажуриран дана 22.02.2022. године

Преузмите

Интерни акти

План јавних набавки, ФУК, Годишњи распоред, Информатор, Кућни ред...

Преузмите

Јавне набавке

Конкурсна документација спроведених поступака јавних набавки

Преузмите

Судска Управа

Председник суда

Судија Добрица Живковић

Заменик председника суда

Судија Даринка Јорговановић (седиште суда)
Судија Драган Пауновић (судска јединица у Кучеву)

Секретар суда

Александар Б. Стојадиновић

Предности поступка медијације-посредовања

Економичност

Јефтинији је од судског поступка. Уколико се покрене до закључења првог рочишта за главну расправу, странке се могу ослободити плаћања судских такса.

Учешће посредника

Посредник помаже странама да реше спор. Стране споразумно бирају посредника.

Споразум

Споразум о решавању спора путем посредовања има снагу извршне исправе, као и правноснажна судска одлука, уколико се потписи страна и посредника овере код суда или јавног бележника.

Добровољност и равноправност

Спроводи се на основу изричите сагласности страна које су равноправне.

Хитност

Спроводи се без одлагања у најкраћем могућем времену.

Могућност учешћа адвоката

Стране учествују лично, а уколико то стране желе, могу учествовати и адвокати.

Покретање медијације

Стране могу покренути поступак посредовања пре или након покренутог судског поступка.

РЕГИСТРИ - СПИСКОВИ

Адвокати

Списак адвоката Пожаревачке адвокатске коморе​

Јавни извршитељи

Списак Коморе извршитеља за подручје града Пожаревца​

Судски вештаци​

Регистар Министарства правде

Нотари

Регистар Министарства правде

Медијатори - посредници

Регистар Министарства правде

Судски тумачи​

Регистар Министарства правде

Најновије вести и саопштења

ПРАВНЕ И ЖИВОТНЕ МАКСИМЕ

"Правда држи земљу и градове."
"Iustitia regnorum fundamentum."
"Тужилац доказује истинитост својих тврдњи."
"Probatio incubit actor."
"Терет доказивања је на оном који тврди да нека чињеница постоји, а не на ономе који то пориче."
"Probatio incubit ei qui affirmat non ei qui negat."
"Ако тужилац не докаже истинитост својих тврдњи, туженик се ослобађа."
"Actore non probante, reus absolvitur."
"Сведок очевидац више вреди од других."
"Testis de visu praeponderat aliis."
"Више вреди један сведок који је видео него десет који су чули."
"Pluris est oculatus testis unus quam auriti decem."
"О истој ствари није допуштено два пута тужити."
"Bis de eidem re ne sit action."
"Нека се чује и друга страна."
"Auditur et altera pars."
"Мени није потребан пријатељ који се у свему слаже и на све клима главом, јер то исто може моја сенка да уради још много боље."
Плутарх
"Поступајте према људима као да су оно што би требало да буду и помоћи ћете им да постану оно што могу бити."
Гете
"Наша срећа не зависи од онога што нам се дешава, већ од начина на који то доживљавамо и суочавамо с догађајима."
Антони де Мело