Предности поступка медијације-посредовања

Економичност

Јефтинији је од судског поступка. Уколико се покрене до закључења првог рочишта за главну расправу, странке се могу ослободити плаћања судских такса.

Учешће посредника

Посредник помаже странама да реше спор. Стране споразумно бирају посредника.

Споразум

Споразум о решавању спора путем посредовања има снагу извршне исправе, као и правноснажна судска одлука, уколико се потписи страна и посредника овере код суда или јавног бележника.

Добровољност и равноправност

Спроводи се на основу изричите сагласности страна које су равноправне.

Хитност

Спроводи се без одлагања у најкраћем могућем времену.

Могућност учешћа адвоката

Стране учествују лично, а уколико то стране желе, могу учествовати и адвокати.

Покретање медијације

Стране могу покренути поступак посредовања пре или након покренутог судског поступка.