ПРИТУЖБА НА РАД СУДА

Притужба се подноси када странка има примедбе на рад судија, службеника у суду, суда као целине, уколико сматра да се поступак одуговлачи, да се спроводи неправилно, да се утиче на његов ток и исход супротно правилима о непристрасности и објективности у поступању суда и судија, када има примедбе на спровођење процедуре и третман у поступку пред судом.

Притужба на рад суда се може поднети писмено или усмено председнику суда или заменику кога он одреди.

Усмена притужба се може изнети председнику суда у канцеларији 203 на II спрату, уз претходно заказивање пријема на број: 012/544-090, 544-091.

Председник или секретар суда прима странке средом од 09 до 12 часова.

Писмена притужба треба да садржи:

  • наслов “За председника суда”
  • означен број предмета на који се притужба односи
  • разлог због кога се подноси
  • пуно име и презиме, и тачна адреса притужиоца

Писмена притужба се упућује на следећу адресу:

Основни суд у Пожаревцу
Председнику суда
Трг Стевана Максимовића бр.1
12000 Пожаревац

Председник суда разматра основаност притужбе и у року од 15 дана од пријема притужбе је дужан да писмено обавести притужиоца о предузетим мерама.

Ако је притужба поднета преко министарства надлежног за правосуђе или вишег суда, о основаности притужбе и предузетим мерама обавештавају се министар или председник вишег суда.

Притужба није жалба, притужба се разликује од жалбе на одлуку суда, странка не може улагати притужбу на донету пресуду већ у том случају може поднетии жалбу вишем суду.

Образац Притужбе на рад суда можете преузети из секције сајта “Документи – Обрасци” или одавде.