Судска управа
Судска управа
Послове секретара у седишту суда обављаће судијски помоћник Александар Стојадиновић, кога ће у одсуству замењивати судијски помоћник Милена Ковачевић.

Судијски помоћник Милена Ковачевић поступа у седишту суда при судској управи.

Послове техничког секретара у судској управи, персоналне послове у судској управи и поверене послове који се односе на евиденцију, позивање и праћење рада судија поротника обављаће Катарина Седлић.
Судска управа
Грађанско одељење
Припремно одељење:
У делу Припремног одељења у оквиру грађанског одељења поступају судијски помоћници Светлана Јовић, Милена Перић, Десимир Јаћимовић, Марија Тошић, Марина Стојиљковић и Александра Ивошевић, под надзором парничних судија у седишту суда.

Судијски помоћници Светлана Јовић и Десимир Јаћимовић поступају под надзором судија Драгане Ступар и Драгане Радојчић које поступају по предметима радних спорова „П1“.

Судијски помоћници Милена Перић и Марија Тошић поступају под надзором судија Драгане Пуклин и Сузане Станковић које поступају по брачним и породичним предметима и тзв. „тековинским“ предметима („П2“ и „П“).

Судијски помоћници Александра Ивошевић и Марина Стојиљковић поступају под надзором судија које поступају по предметима опште парнице „П“.
Грађанско одељење
Грађанско одељење
Оставинско одељење:
Судијски помоћник Гордана Мишић поступа у седишту суда по оставинским предметима под надзором судије Даринке Јорговановић.

Судијски помоћник Ана Марковић поступа у седишту суда по оставинским предметима под надзором судије Драгане Јевремовић Тодоровић.
Грађанско одељење
Извршно одељење
Извршно одељење:
Судијски помоћници Марија Тошић и Игор Радосављевић поступаће у седишту суда по извршним предметима под надзором судије Зорице Стојадиновић. Судијски помоћник Игор Радосављевић поступаће по предметима „ИПВ“ већа по којима се поступа у седишту суда.

Судијски помоћник Александра Андрејић поступаће под надзором судије Драгане Радојчић у погледу предузимања свих процесних радњи у свим поступцима извршења пред надлежним јавним извршитељима у којима је Основни суд у Пожаревцу поверилац ради наплате трошкова кривичног поступка. Овај судијски помоћник такође ће под надзором судија овога суда у предметима из свих материја предузимати процесне мере и радње које су неопходне поводом поступка принудне наплате судских такси покренутог пред надлежним јавним извршитељима.

У одсуству замењиваће је судијски помоћници Игор Радосављевић и Марија Тошић.
Извршно одељење
Кривично одељење
Припремно одељење:
У делу припремног одељења у оквиру кривичног одељења поступа судијски помоћник Далибор Лончар и Љубица Димитријевић, под надзором председника суда и судија Кривичног одељења.
Кривично одељење