Poslovima sudske uprave rukovodi predsednik suda, sudija Dobrica Živković.

Po predmetima izvršenja krivičnih sankcija postupa predsednik suda Dobrica Živković, koga zamenjuje sudija Darinka Jorgovanović.

Za zamenike predsednika suda određuju se sudije:

  1. sudija Darinka Jorgovanović – prvi zamenik koji zamenjuje predsednikasuda u slučaju sprečenosti ili odsutnosti
  2. sudija Dragan Paunović – zamenik predsednika suda u sudskoj jedinici u Kučevu.

Zamenicima predsednika suda, pored opštih poslova, poveravaju se posebne obaveze, ovlašćenja i odgovornosti i to:

sudiji Darinki Jorgovanović – prvom zameniku, za donošenje i potpisivanje akata sudske uprave, u odsustvu predsednika suda, a koje nisu u isključivoj – neprenosivoj nadležnosti predsednika suda, za postupanje po pritužbama i zahtevima za izuzeće i isključenje sudija , za postupanje po zahtevima za davanje informacija u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja, za sprovođenje i praćenje Programa rešavanja starih predmeta, za postupanje u javnim nabavkama.

sudiji Draganu Paunoviću – zameniku predsednika suda u Sudskoj jedinici u Kučevu – za obavljanje poverenih poslova Sudske uprave, za gazdovanje sudskom zgradom, nadzor i organizaciju rada sudskog osoblja, obuku sudijskih pripravnika i volontera, nadzire rad pisarnica, drugih organizacionih jedinica i pratećih službi, kontroliše pravilnost vođenja upisnika, imenika i pomoćnih knjiga, za postupanje po pritužbama i zahtevima za izuzeće i isključenje po predmetima po kojima se postupa na području sudske jedinice, kao i za postupanje po zahtevima za davanje informacija u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja po predmetima po kojima se postupa na području sudske jedinice, kao i da periodično na svaka tri meseca, a po potrebi i češće kontroliše rad pisarnica i predsedniku suda podnosi pisani izveštaj o nađenom stanju i predlog mera za unapređenje rada pisarnica.

Poslove sekretara u sedištu suda obavljaće sudijski pomoćnik Aleksandar Stojadinović, koga će u odsustvu zamenjivati sudijski pomoćnik Milena Kovačević.

Poslove tehničkog sekretara u sudskoj upravi, personalne poslove u sudskoj upravi i poverene poslove koji se odnose na evidenciju, pozivanje i praćenje rada sudija porotnika obavljaće Katarina Sedlić.