Javna nabavka male vrednosti dobara – goriva

Dana 20.05.2020. raspisana je javna nabavka male vrednosti dobara – goriva. U sekciji “Javne nabavke” mogu se preuzeti Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija JNMV.5/2020, kao i sa portala Uprave za javne nabavke. 

Rok za podnošenje ponuda je do 29.05.2020. godine, do 08:30 časova. Javno otvaranje ponuda je istog dana u 09:30 časova. 

Obavezno je nošenje maski i rukavica za predstavnike ponuđača koji nameravaju da prisustvuju otvaranju ponuda.