Javna nabavka male vrednosti dobara – povratnice

Dana 13.09.2019. raspisana je javna nabavka male vrednosti dobara – povratnice. U sekciji “Javne nabavke” mogu se preuzeti Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija JNMV.4/2019, kao i sa portala Uprave za javne nabavke. Rok za podnošenje ponuda je do 24.09.2019. godine, do 08:30 časova.