Сходно чл.34, 39, 62. Закона о јавним набавкама (“Сл.гл. РС”, бр. 124/2012 од 29.12.2012.), наручилац јавне набавке је дужан да позив за подношење понуда, конкурсну документацију и одлуку о додели уговора објави на својој интернет страници.

Јавне набавке из 2018. године

јавна набавка мале вредности добара - папира, омота списа и осталог канцеларијског материјала

јавна набавка мале вредности добара - рачунарског сервера

јавна набавка мале вредности добара - угља и дрва за огрев

јавна набавка мале вредности добара - канцеларијског материјала

јавна набавка мале вредности радова на замени фасадне столарије судске јединице у кучеву

Архива јавних набавки