Shodno čl.34, 39, 62. Zakona o javnim nabavkama (“Sl.gl. RS”, br. 124/2012 od 29.12.2012.), naručilac javne nabavke je dužan da poziv za podnošenje ponuda, konkursnu dokumentaciju i odluku o dodeli ugovora objavi na svojoj internet stranici.

Javne nabavke iz 2018. godine

javna nabavka male vrednosti dobara - papira, omota spisa i ostalog kancelarijskog materijala

javna nabavka male vrednosti dobara - računarskog servera

javna nabavka male vrednosti dobara - uglja i drva za ogrev

javna nabavka male vrednosti dobara - kancelarijskog materijala

javna nabavka male vrednosti radova na zameni fasadne stolarije sudske jedinice u kučevu

Arhiva javnih nabavki