JNMV dobara – kancelarijskog materijala

Dana 28.09.2017. raspisana je javna nabavka male vrednosti dobara – kacelarijskog materijala: povratnice i omoti spisa.

U sekciji “Javne nabavke” mogu se preuzeti Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija JNMV.6/2017, kao i sa portala Uprave za javne nabavke.

Rok za podnošenje ponuda je do 16.10.2017. godine, do 08:30h. Otvaranje ponuda je istoga dana u 09:00h.

Izmene i dopune Konkursne dokumentacije od 3.10.2017. godine možete preuzeti iz sekcije “Javne nabavke”.