ИСТРАЖНА

Централа: Локал: 012/544/090 012/544/091 103 Записничари Весна Ратковић Оливера Нешић Сузана Јовановић Истражна писарница се налази на првом међуспрату судске зграде, канцеларија бр. 3. Након саслушања, у истражној писарници Основног суда у Пожаревцу странка може да се информише о: броју предмета имену судије којем је предмет додељен у рад кретању предмета да разгледа предмет, преписује делове предмета молбом може да затражи препис или фотокопију појединих писмена из списа предмета (молбу одобрава судија) може добити потврду да је покренут спор