Javna nabavka male vrednosti dobara – električne energije

Dana 03.06.2016. raspisana je javna nabavka male vrednosti dobara – električne energije. U sekciji “Javne nabavke” mogu se preuzeti Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija JNMV.3/2016, kao i sa portala Uprave za javne nabavke. Rok za podnošenje ponuda je do 14.06.2016. godine, do 12:00 časova.