Информације од јавног значаја

ИНФОРМАЦИЈE ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА “Службени гласник РС”, бр. 120/2004, 54/2007 – Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја Информација од јавног значаја јесте информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна. Да би се нека информација сматрала информацијом од јавног значаја није битно да ли је извор информације орган јавне власти или које друго лице, није битан носач информација (папир, трака, филм, електронски медији и сл.) на коме се налази документ који садржи информацију, датум настанка информације, начин сазнавања информације, нити су битна друга слична својства информације. Оправдани интерес јавности да зна постоји увек када се ради о информацијама којима располаже орган власти које се односе на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине, а ако се ради о другим информацијама којима располаже орган власти, сматра се да оправдани интерес јавности да зна постоји осим ако орган власти докаже супротно. Свако има право да му се информација од јавног значаја учини доступном тако што ће му се омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, право на копију тог документа, као и право да му се, на захтев, копија документа упути поштом, факсом, електронском поштом или на други начин.   ОВЛАШЋEНА ЛИЦА СУДА У Основном суду у Пожаревцу овлашћено лице да поступа по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја је секретар суда Милена Ковачевић, кабинет број 112, локал 196. Обавештења за медије о раду суда даје служба за односе са јавношћу Основног суда у Пожаревцу, коју чине Вф председника Добрица Живковић, кабинет број 210, локал 186, и судија Бошко Митровић (заменик), кабинет број 215, локал 182.   ПОДНОШEЊE ЗАХТEВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА Захтев тражиоца информација од јавног значаја подноси се у писаној форми и треба да садржи: име, презиме и адресу тражиоца што прецизнији опис информације коју тражи друге податке који олакшавају проналажење тражене информације Тражилац није дужан да наведе разлоге за подношење захтева. Уколико захтев не садржи наведене елементе, односно ако није уредан, овлашћено лице суда дужно је да поучи тражиоца упутством о допуни како да те недостатке отклони. Ако тражилац у року од 15 дана од дана пријема упутства то не учини, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, суд доноси закључак о одбацивању захтева као неуредног. Против овог закључка тражиоц нема право жалбе. Суд је дужан да омогући приступ информацијама у службеним просторијама суда, и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава назаписник и уноси у посебну евиденцију. Рокови се рачунају као да захтев поднет у писменој форми. Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.   ОДЛУЧИВАЊE ПО ЗАХТEВУ Суд је дужан да без одлагања, а најкасније 15 дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца о поседовању информација и да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно да му изда или упути копију тог документа. Тражилац плаћа накнаду нужних трошкова израде копије, као и трошкове упућивања. Уколико суд није у могућности да то учини у наведеном року, дужан је да тражиоца о томе обавести и да одреди накнадни рок за поступање по захтеву, који не може бити дужи од 40 дана. Ако суд одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информација, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му ида односно упути копију тог документа, дужан је да донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи. Против овог решења суда није дозвољена жалба. Ако суд удовољи захтеву о томе не доноси решење, већ само службену белешку.   ИСКЉУЧEЊE И ОГРАНИЧEЊE СЛОБОДНОГ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА Суд неће омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја, ако би тиме: угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица угрозио, омео или отежао спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за кривично дело, вођење кривичног поступка, вођење судског поступка, извршење пресуде или спровођење казне, или који други правно уређени поступак, или фер поступање и правично суђење озбиљно угрозио одбрану земље, националну или јавну безбедност или међународне односе битно умањио способност државе да управља економским процесима у земљи, или битно отежао остварење оправданих економских интереса учинио доступним информацију или документ за који је прописима или службеним актом заснованим на закону одређено да се чува као државна, службена, пословна или друга тајна, односно који је доступан само одређеном кругу лица, а због чијег би одавања могле наступити тешке правне или друге последице по интересе заштићене законом који претежу над интересом за приступ информацији.   ЗЛОУПОТРEБА СЛОБОДНОГ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА Суд није у обавези да тражиоцу омогући остваривање права на приступ информацијама од јавног зхначаја ако исти то право злоупотребљава, нарочито ако је тражење неразумно, често, када се понавља захтев за истим или већ добијеним информацијама или када се тражи превелики број информација. Формулар Захтева за приступ информацијама од јавног значаја можете преузети са сајта Основног суда у Пожаревцу из секције “ФОРМУЛАРИ”.