Informacije od javnog značaja

INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA “Službeni glasnik RS”, br. 120/2004, 54/2007 – Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja Informacija od javnog značaja jeste informacija kojom raspolaže organ javne vlasti, nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna. Da bi se neka informacija smatrala informacijom od javnog značaja nije bitno da li je izvor informacije organ javne vlasti ili koje drugo lice, nije bitan nosač informacija (papir, traka, film, elektronski mediji i sl.) na kome se nalazi dokument koji sadrži informaciju, datum nastanka informacije, način saznavanja informacije, niti su bitna druga slična svojstva informacije. Opravdani interes javnosti da zna postoji uvek kada se radi o informacijama kojima raspolaže organ vlasti koje se odnose na ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, a ako se radi o drugim informacijama kojima raspolaže organ vlasti, smatra se da opravdani interes javnosti da zna postoji osim ako organ vlasti dokaže suprotno. Svako ima pravo da mu se informacija od javnog značaja učini dostupnom tako što će mu se omogućiti uvid u dokument koji sadrži informaciju od javnog značaja, pravo na kopiju tog dokumenta, kao i pravo da mu se, na zahtev, kopija dokumenta uputi poštom, faksom, elektronskom poštom ili na drugi način.   OVLAŠĆENA LICA SUDA U Osnovnom sudu u Požarevcu ovlašćeno lice da postupa po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja je sekretar suda Milena Kovačević, kabinet broj 112, lokal 196. Obaveštenja za medije o radu suda daje služba za odnose sa javnošću Osnovnog suda u Požarevcu, koju čine Vf predsednika Dobrica Živković, kabinet broj 210, lokal 186, i sudija Boško Mitrović (zamenik), kabinet broj 215, lokal 182.   PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA Zahtev tražioca informacija od javnog značaja podnosi se u pisanoj formi i treba da sadrži: ime, prezime i adresu tražioca što precizniji opis informacije koju traži druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije Tražilac nije dužan da navede razloge za podnošenje zahteva. Ukoliko zahtev ne sadrži navedene elemente, odnosno ako nije uredan, ovlašćeno lice suda dužno je da pouči tražioca uputstvom o dopuni kako da te nedostatke otkloni. Ako tražilac u roku od 15 dana od dana prijema uputstva to ne učini, a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može postupati, sud donosi zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog. Protiv ovog zaključka tražioc nema pravo žalbe. Sud je dužan da omogući pristup informacijama u službenim prostorijama suda, i na osnovu usmenog zahteva tražioca koji se saopštava nazapisnik i unosi u posebnu evidenciju. Rokovi se računaju kao da zahtev podnet u pismenoj formi. Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju je besplatan.   ODLUČIVANJE PO ZAHTEVU Sud je dužan da bez odlaganja, a najkasnije 15 dana od dana prijema zahteva, obavesti tražioca o posedovanju informacija i da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno da mu izda ili uputi kopiju tog dokumenta. Tražilac plaća naknadu nužnih troškova izrade kopije, kao i troškove upućivanja. Ukoliko sud nije u mogućnosti da to učini u navedenom roku, dužan je da tražioca o tome obavesti i da odredi naknadni rok za postupanje po zahtevu, koji ne može biti duži od 40 dana. Ako sud odbije da u celini ili delimično obavesti tražioca o posedovanju informacija, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu ida odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da donese rešenje o odbijanju zahteva i da to rešenje pismeno obrazloži. Protiv ovog rešenja suda nije dozvoljena žalba. Ako sud udovolji zahtevu o tome ne donosi rešenje, već samo službenu belešku.   ISKLJUČENJE I OGRANIČENJE SLOBODNOG PRISTUPA INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA Sud neće omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja, ako bi time: ugrozio život, zdravlje, sigurnost ili koje drugo važno dobro nekog lica ugrozio, omeo ili otežao sprečavanje ili otkrivanje krivičnog dela, optuženje za krivično delo, vođenje krivičnog postupka, vođenje sudskog postupka, izvršenje presude ili sprovođenje kazne, ili koji drugi pravno uređeni postupak, ili fer postupanje i pravično suđenje ozbiljno ugrozio odbranu zemlje, nacionalnu ili javnu bezbednost ili međunarodne odnose bitno umanjio sposobnost države da upravlja ekonomskim procesima u zemlji, ili bitno otežao ostvarenje opravdanih ekonomskih interesa učinio dostupnim informaciju ili dokument za koji je propisima ili službenim aktom zasnovanim na zakonu određeno da se čuva kao državna, službena, poslovna ili druga tajna, odnosno koji je dostupan samo određenom krugu lica, a zbog čijeg bi odavanja mogle nastupiti teške pravne ili druge posledice po interese zaštićene zakonom koji pretežu nad interesom za pristup informaciji.   ZLOUPOTREBA SLOBODNOG PRISTUPA INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA Sud nije u obavezi da tražiocu omogući ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog zhnačaja ako isti to pravo zloupotrebljava, naročito ako je traženje nerazumno, često, kada se ponavlja zahtev za istim ili već dobijenim informacijama ili kada se traži preveliki broj informacija. Formular Zahteva za pristup informacijama od javnog značaja možete preuzeti sa sajta Osnovnog suda u Požarevcu iz sekcije “FORMULARI”.