КРИВИЧНА

Централа: Локал: 012/544/090 012/544/091 134 Шеф кривичне писарнице Мирко Мандић Заменик и уписничар Љиљана Јанковић Надзорни судија Ненад Тадић Кривична писарница се налази у приземљу зграде, канцеларија бр. 07. У кривичној писарници Основног суда у Пожаревцу странка може да се информише о: броју предмета имену судије којем је предмет додељен у рад кретању предмета да разгледа предмет, преписује делове предмета молбом може да затражи препис или фотокопију појединих писмена из списа предмета (молбу одобрава судија) може добити дозволу за посету притвореним лицима може да добије уверење да се против њега не води поступак, да није покренута истрага и да није правоснажно осуђен