Кривични, прекршајни, управни поступак

   ВИ. КРИВИЧНИ ПОСТУПАК ПО ПРИВАТНОЈ ТУЖБИ     1. Поднесци    Тар. бр. 26.   (1) За приватну тужбу и противтужбу, плаћа се по 980 динара.   (2) За предлог за повраћај у пређашње стање, плаћа се 590 динара.   (3) За захтев за понављање кривичног поступка, плаћа се 590 динара.   (4) За жалбу против пресуде и за жалбу против решења којим се изриче судска опомена, плаћа се 590 динара.   НАПОМEНА:   1. Ако се кривични поступак води заједнички по више предмета нема утицаја на таксу што се један поднесак односи на више приватних тужилаца или на више окривљених, или што поднесак подноси више приватних тужилаца или више окривљених, или што поднесак обухвата више кривичних дела једног окривљеног.   2. За поднесак којим се кривични поступак проширује на друга кривична дела, истог окривљеног, за која се гони по приватној тужби, плаћа се такса из става 1. овог тарифног броја.   3. За поднеске који нису наведени у овом тарифном броју, као и за прилоге уз поднеске, не плаћа се такса.         2. Одлуке    Тар. бр. 27.   За пресуду и за решење којим се изриче судска опомена плаћа се 980 динара, а за остала решења којима се окончава поступак плаћа се 390 динара.   НАПОМEНА:   1. Такса за пресуду плаћа се само једном, без обзира на број приватних тужилаца и број кривичних дела која су обухваћена једном пресудом.   2. Ако се за више кривичних дела једног истог учиниоца услед раздвајања поступка донете посебне пресуде од стране истог суда, плаћа се такса за пресуду само једанпут.   3. Ако је пресудом одбијена тужба због ненадлежности суда, урачунаће се плаћена такса за ову пресуду у таксу за пресуду надлежног суда, али ако је такса која се урачунава већа, вишак се неће враћати. Ако се пресуда услед жалбе, предлога за повраћај у пређашње стање или понављање кривичног поступка укине, урачунаће се такса плаћена за укинуту одлуку у таксу за нову одлуку.         ВИа ПРEКРШАЈНИ ПОСТУПАК   Тарифни број 27а   (1) За жалбу против пресуде прекршајног суда плаћа се 900 динара.   (2) За захтев за понављање прекршајног поступка и захтев за ванредно преиспитивање правноснажне пресуде плаћа се 1.750 динара.           ВИИ. ПОСТУПАК У УПРАВНИМ СПОРОВИМА И ПОСТУПАК ЗА СУДСКУ ЗАШТИТУ             1. Поднесци    Тар. бр. 28.   (1) За тужбу против управног акта којом се покреће управни спор плаћа се 390 динара.   (2) За жалбу против одлуке првостепеног суда, плаћа се 390 динара.   (3) За тужбу за обнову поступка, плаћа се 390 динара.   (4) За захтев за ванредно преиспитивање судске одлуке у управном спору, плаћа се 980 динара.   НАПОМEНА:   1. За предлог да се донесе решење којим се замењује управни акт и за друге поднеске који нису наведени у овом тарифном броју, као и за прилоге уз поднеске, не плаћа се такса.   2. У споровима о девизним стварима плаћа се такса из овог тарифног броја повећана за 50%.   3. За захтеве за судску заштиту плаћа се такса из става 3. овог тарифног броја.       2. Одлуке    Тар. бр. 29.   (1) За првостепену и другостепену пресуду у управном спору, плаћа се:        1. ако је вредност предмета спора процењива, 1% од вредности спорног предмета, а највише 1.900 динара;        2. ако је вредност предмета спора непроцењива, 980 динара.   (2) Такса из става (1) овог тарифног броја не може бити мања од 590 динара.   НАПОМEНА:   1. Ако је предмет спора делом процењив а делом непроцењив, такса се плаћа као да је предмет процењив.       Кад се ради о стварима из области инвалидског осигурања, социјалног осигурања, старатељства, усвојења и социјалне заштите, такса за пресуду плаћа се као за предмет непроцењиве вредности.   2. У споровима о девизним стварима плаћа се такса за пресуду увећана за 50%.   3. За одлуку у поступку по захтеву за судску заштиту, плаћа се такса из става 1. тачке 2. овог тарифног броја.   4. За одлуке које нису наведене у овом тарифном броју, не плаћа се такса.