Медијација

ШТА ЈE МEДИЈАЦИЈА?Посредовање је сваки поступак, без обзира на његов назив, у којем стране желе да спорни однос реше мирним путем уз помоћ једног или више посредника – медијатора који странама помажу да постигну споразум.КО МОЖE БИТИ ПОСРEДНИК?Председник суда односно старешина другог органа именује посредника из реда истакнутих стручњака (судија, адвоката и др.) који испуњавају услове за обављање посредовања предвиђених Законом о посредовању – медијацији („Службени гласник РС“ бр. 18/05) и уписује га у Списак посредника.Посредник – медијатор није овлашћен да странама намеће обавезујући споразум.ПОКРEТАЊE ПОСТУПКАПоступак посредовања започиње прихватањем предлога за покретање поступка. Ако се страна која је примила предлог за спровођење поступка посредовања у року од 15 дана од дана пријема предлога, или у року за одговор који је наведен у предлогу не изјасни, сматра се да је предлог за посредовање одбијен. Покретањем поступка посредовања не прекида се застаревање потраживања. НАЧEЛА ПОСТУПКАДобровољност – Посредовање се спроводи на основу изричите сагласности страна.Једнакост и равноправност страна – У поступку посредовања стране имају једнака права и равноправне су.Приватност поступка – У поступку посредовања, јавност је искључена. У поступку посредовања учествују стране, њихови законски заступници и пуномоћници, а са дозволом страна и трећа лица. Поверљивост – Све информације, предлози и изјаве везани за поступак посредовања су тајни, уколико се стране нису друкчије споразумеле, осим оних који се морају открити у складу са законом или у циљу примене или спровођења споразума о поравнању, као и када то јавни интерес налаже.Информације, предлози и изјаве изнети у току поступка посредовања и предлози дати искључиво у сврху измирења, не могу се користити у парничном, арбитражном или другом поступку, нити саопштити на други начин.Хитност – Поступак посредовања је хитан. Може да траје 30 дана. Суд или други орган може да продужи време трајања поступка посредовања из оправданих разлога, на захтев посредника или страна. ОКОНЧАЊE ПОСТУПКА1. закључивањем споразума између страна; 2. одлуком посредника, после консултације са странама, да се поступак обуставља, јер даљи поступак није оправдан; 3. изјавом стране о одустајању од даљег поступка. Извор: Закон о посредовању – медијацији („Службени гласник РС“ бр. 18/05).