Nova advokatska tarifa od 1.1.2013.

Advokatsku tarifu koja je koja je objavljena u “Službenom glasniku RS”, br. 121/2012 dana 24.12.2012. godine i na snazi je od 1. januara 2013. godine, možete preuzeti odavde. Takođe, u podsekciji “Vodič kroz sudski postupak >> Advokatska tarifa” možete pročitati celokupan tekst najnovije važeće Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata (Sl. gl. RS”, br. 121/2012).