ОВEРА

Писарница овере се налази у приземљу зграде, канцеларија бр. 05, рад са странкама је од 08:00 до 14:00 часова. На шалтерима овере, уз лично присуство, личну карту и плаћену судску таксу, можете оверити уговоре, пуномоћја итд. Писарница Име и презиме запосленог лица Послови Канцеларија Централа Локал Овере писмена Јасмина Рапаић овера писмена 05 012/544-090 012/544-091 133 Мирјана Живадиновић овера писмена   Овера потписа Износ судске таксе ОП образац 1 примерак – 230,00 дин. 2 примерка – 390,00 дин. 3 примерка – 550,00 дин. Пуномоћје (овлашћење) 560,00 динара Изјава 390,00 динара Сагласност 1 примерак – 230,00 дин. 2 примерка – 390,00 дин. 3 примерка – 550,00 дин. Предуговор 1970,00 динара Вансудско поравнање 1970,00 динара Апостил (овера докумената за коришћење истих у иностранству, нпр. личне карте, извода из матичне књиге итд.) Овера превода судског тумача 2090,00 динара 680,00 дин. Одобрење (сагласност) за путовање малолетне деце без једног или оба родитеља 260,00 дин Овера фотокопије Износ судске таксе 1 примерак – 230,00 дин. 2 примерка – 390,00 дин. 3 примерка – 550,00 дин. Овера уговора Потребно Купопродајни уговор лично присуство уговорних страна личне карте уговорних страна најмање 6 примерака уговора, 2 примерка задржава суд, при чему по службеној дужности један примерак доставља Управи прихода (увек када је предмет уговора непокретност) такса износи 1050,00 дин. Уговор о закупу лично присуство закуподавца и закупопримца личне карте закуподавца и закупопримца основ за утврђивање таксе је време трајања закупнине (број месеци) помножених са висином месечне закупнине Споразумни раскид уговора споразумни раскид уговор који се раскида личне карте уговорних страна такса износи 1050,00 дин. Уговор о поклону 6 примерака уговора доказ о власништву личне карте уговорних страна такса износи 560,00 дин. (ако вредност предмета уговора не прелази 10.000,00 дин.) Уговор о размени, трампи, деоби 6 примерака уговора доказ о власништву за све стране уговорнице личне карте уговорних страна основ за утврђивање таксе је вредност предмета уговора Уговор о надградњи, уговорне стране: 1. стамбена зграда 2. физичко лице као инвеститор 6 примерака уговора одлука скупштине станара зграде о дозволи надградње сагласност станара – оригинал потписа основ за утврђивање таксе је вредност предмета уговора Уговор о откупу стана лично присуство уговорних страна личне карте уговорних страна најмање 6 примерака уговора, 2 примерка задржава суд, при чему по службеној дужности један примерак доставља Управи прихода (увек када је предмет уговора непокретност) основ за утврђивање таксе је вредност предмета уговора