Парнични и извршни поступак – поднесци

  И. ПАРНИЧНИ И ИЗВРШНИ ПОСТУПАК     1. Поднесци    Тар. бр. 1.   (1) За тужбу, противтужбу и приговор пребијања поднет пред судом опште надлежности плаћа се према вредности предмета спора:       – до 10.000 динара вредности – 1.900 динара;       – преко 10.000 до 100.000 динара вредности – 1.900 динара увећано за 4 % од вредности предмета спора;       – преко 100.000 до 500.000 динара вредности – 9.800 динара увећано за 2 % од вредности предмета спора;       – преко 500.000 до 1.000.000 динара вредности – 29.300 динара увећано за 1 % од вредности предмета спора;       – преко 1.000.000 динара вредности – 48.800 динара увећано за 0,5% од вредности спора, а највише 97.500 динара.   (2) За тужбу, противтужбу и приговор пребијања поднет пред привредним судом плаћа се према вредности спора:       – до 10.000 динара вредности – 3.900 динара;       – од 10.000 до 100.000 динара вредности – 3.900 динара увећано за 6 % од вредности предмета спора;       – од 100.000 до 1.000.000 динара вредности – 15.600 динара увећано за 2 % од вредности предмета спора;       – од 1.000.000 до 10.000.000 динара вредности – 54.600 динара увећано за 1% од вредности предмета спора;       – преко 10.000.000 динара вредности – 249.600 динара увећано за 0,5% од вредности предмета спора а највише 390.000 динара.   (3) За предлог да се одреди извршење или обезбеђење, за приговор против платног налога, за приговор против решења о извршењу, за предлог за повраћај у пређашње стање, за предлог за обезбеђење доказа, за одговор на тужбу и за одговор на жалбу или ревизију, плаћа се половина таксе из става (1) овог тарифног броја, а у поступку пред привредним судом плаћа се половина таксе из става (2) овог тарифног броја.   (4) За жалбу против пресуде или решења и за жалбу против решења у споровима због сметања поседа, плаћа се такса из става (1) овог тарифног броја, а у поступку пред привредним судом плаћа се такса из става (2) овог тарифног броја.   (5) За ревизију против пресуде или решења и за предлог за понављање поступка плаћа се двострука такса из става (1) овог тарифног броја, а ако се ревизијом, односно предлогом за понављање поступка побија одлука привредног суда – плаћа се двострука такса из става (2) овог тарифног броја.   (6) За предлог да се призна одлука страног суда и за жалбу против решења по предлогу плаћа се такса у износу од 1.900 динара пред судом опште надлежности, а у поступку пред привредним судом у износу од 19.500 динара.   (7) За жалбу против решења којим се одбија или одбацује предлог за повраћај у пређашње стање плаћа се половина таксе из става (1) овог тарифног броја, а у поступку пред привредним судом плаћа се половина таксе из става (2) овог тарифног броја, али не више од 1.900 динара, односно не више од 19.500 динара у поступку пред привредним судом.   (8) Када је у поступку пред привредним судом једна од странака физичко лице које није предузетник, плаћа се такса пред судом опште надлежности.   НАПОМEНА:   1. Кад брачни другови споразумно траже развод брака плаћа се једна такса за тужбу.   2. За тужбу у којој је стављен предлог за издавање платног налога плаћа се половина таксе из става (1) овог тарифног броја, а у поступку пред привредним судом плаћа се половина таксе из става (2) овог тарифног броја.   3. Ако је поднесак примљен на записник код суда, укључујући и поднеске који су примљени на записник у току расправе, плаћа се такса предвиђена за односни поднесак; неће се наплаћивати посебна такса за преписивање из тарифног броја 33, ако је записник требало сачинити у више примерака.   4. Кад је већ у тужби стављен предлог за одређивање привремене мере обезбеђења и кад се у жалби стави предлог за повраћај у пређашње стање плаћа се поред таксе за тужбу, односно жалбу, и такса за односни предлог, изузев ако је предложено одређивање привремене мере обезбеђења у споровима за развод брака или у споровима за издржавање деце.   5. За предлог да се одреди извршење или обезбеђење плаћа се једна такса и када се предлаже више средстава извршења, односно обезбеђења, без обзира да ли истовремено или накнадно.   6. Ако је у ком од поднесака наведених у овом тарифном броју стављен захтев за упис у земљишне или друге јавне књиге о непокретностима поступиће се по напомени 3. уз тарифни број 14.   7. За жалбу против решења првостепеног суда плаћа се такса само онда ако се жалбом побија решење које подлеже плаћању таксе по тарифном броју 2.   8. За предлог за покушај поравнања у складу са одредбама Закона о парничном поступку плаћа се половина таксе из става (1) овог тарифног броја, а у поступку пред привредним судом плаћа се половина таксе из става (2) овог тарифног броја.   9. Отказ пословне просторије сматра се тужбом у погледу наплате таксе и за тај отказ плаћа се половина таксе из става (1) овог тарифног броја, а у поступку пред привредним судом плаћа се половина таксе из став (2) овог тарифног броја.   10. У споровима из радног односа, као и у споровима које запослени покрену против стечајног или ликвидационог дужника, запослени или бивши запослени плаћа таксу по овом тарифном броју само ако се захтев односи на новчано потраживање.   11. За поднеске који нису наведени у овом тарифном броју, као и за предлоге уз поднеске, не плаћа се такса.