Parnični i izvršni postupak – podnesci

  I. PARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK     1. Podnesci    Tar. br. 1.   (1) Za tužbu, protivtužbu i prigovor prebijanja podnet pred sudom opšte nadležnosti plaća se prema vrednosti predmeta spora:       – do 10.000 dinara vrednosti – 1.900 dinara;       – preko 10.000 do 100.000 dinara vrednosti – 1.900 dinara uvećano za 4 % od vrednosti predmeta spora;       – preko 100.000 do 500.000 dinara vrednosti – 9.800 dinara uvećano za 2 % od vrednosti predmeta spora;       – preko 500.000 do 1.000.000 dinara vrednosti – 29.300 dinara uvećano za 1 % od vrednosti predmeta spora;       – preko 1.000.000 dinara vrednosti – 48.800 dinara uvećano za 0,5% od vrednosti spora, a najviše 97.500 dinara.   (2) Za tužbu, protivtužbu i prigovor prebijanja podnet pred privrednim sudom plaća se prema vrednosti spora:       – do 10.000 dinara vrednosti – 3.900 dinara;       – od 10.000 do 100.000 dinara vrednosti – 3.900 dinara uvećano za 6 % od vrednosti predmeta spora;       – od 100.000 do 1.000.000 dinara vrednosti – 15.600 dinara uvećano za 2 % od vrednosti predmeta spora;       – od 1.000.000 do 10.000.000 dinara vrednosti – 54.600 dinara uvećano za 1% od vrednosti predmeta spora;       – preko 10.000.000 dinara vrednosti – 249.600 dinara uvećano za 0,5% od vrednosti predmeta spora a najviše 390.000 dinara.   (3) Za predlog da se odredi izvršenje ili obezbeđenje, za prigovor protiv platnog naloga, za prigovor protiv rešenja o izvršenju, za predlog za povraćaj u pređašnje stanje, za predlog za obezbeđenje dokaza, za odgovor na tužbu i za odgovor na žalbu ili reviziju, plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, a u postupku pred privrednim sudom plaća se polovina takse iz stava (2) ovog tarifnog broja.   (4) Za žalbu protiv presude ili rešenja i za žalbu protiv rešenja u sporovima zbog smetanja poseda, plaća se taksa iz stava (1) ovog tarifnog broja, a u postupku pred privrednim sudom plaća se taksa iz stava (2) ovog tarifnog broja.   (5) Za reviziju protiv presude ili rešenja i za predlog za ponavljanje postupka plaća se dvostruka taksa iz stava (1) ovog tarifnog broja, a ako se revizijom, odnosno predlogom za ponavljanje postupka pobija odluka privrednog suda – plaća se dvostruka taksa iz stava (2) ovog tarifnog broja.   (6) Za predlog da se prizna odluka stranog suda i za žalbu protiv rešenja po predlogu plaća se taksa u iznosu od 1.900 dinara pred sudom opšte nadležnosti, a u postupku pred privrednim sudom u iznosu od 19.500 dinara.   (7) Za žalbu protiv rešenja kojim se odbija ili odbacuje predlog za povraćaj u pređašnje stanje plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, a u postupku pred privrednim sudom plaća se polovina takse iz stava (2) ovog tarifnog broja, ali ne više od 1.900 dinara, odnosno ne više od 19.500 dinara u postupku pred privrednim sudom.   (8) Kada je u postupku pred privrednim sudom jedna od stranaka fizičko lice koje nije preduzetnik, plaća se taksa pred sudom opšte nadležnosti.   NAPOMENA:   1. Kad bračni drugovi sporazumno traže razvod braka plaća se jedna taksa za tužbu.   2. Za tužbu u kojoj je stavljen predlog za izdavanje platnog naloga plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, a u postupku pred privrednim sudom plaća se polovina takse iz stava (2) ovog tarifnog broja.   3. Ako je podnesak primljen na zapisnik kod suda, uključujući i podneske koji su primljeni na zapisnik u toku rasprave, plaća se taksa predviđena za odnosni podnesak; neće se naplaćivati posebna taksa za prepisivanje iz tarifnog broja 33, ako je zapisnik trebalo sačiniti u više primeraka.   4. Kad je već u tužbi stavljen predlog za određivanje privremene mere obezbeđenja i kad se u žalbi stavi predlog za povraćaj u pređašnje stanje plaća se pored takse za tužbu, odnosno žalbu, i taksa za odnosni predlog, izuzev ako je predloženo određivanje privremene mere obezbeđenja u sporovima za razvod braka ili u sporovima za izdržavanje dece.   5. Za predlog da se odredi izvršenje ili obezbeđenje plaća se jedna taksa i kada se predlaže više sredstava izvršenja, odnosno obezbeđenja, bez obzira da li istovremeno ili naknadno.   6. Ako je u kom od podnesaka navedenih u ovom tarifnom broju stavljen zahtev za upis u zemljišne ili druge javne knjige o nepokretnostima postupiće se po napomeni 3. uz tarifni broj 14.   7. Za žalbu protiv rešenja prvostepenog suda plaća se taksa samo onda ako se žalbom pobija rešenje koje podleže plaćanju takse po tarifnom broju 2.   8. Za predlog za pokušaj poravnanja u skladu sa odredbama Zakona o parničnom postupku plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, a u postupku pred privrednim sudom plaća se polovina takse iz stava (2) ovog tarifnog broja.   9. Otkaz poslovne prostorije smatra se tužbom u pogledu naplate takse i za taj otkaz plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, a u postupku pred privrednim sudom plaća se polovina takse iz stav (2) ovog tarifnog broja.   10. U sporovima iz radnog odnosa, kao i u sporovima koje zaposleni pokrenu protiv stečajnog ili likvidacionog dužnika, zaposleni ili bivši zaposleni plaća taksu po ovom tarifnom broju samo ako se zahtev odnosi na novčano potraživanje.   11. Za podneske koji nisu navedeni u ovom tarifnom broju, kao i za predloge uz podneske, ne plaća se taksa.