Посебни случајеви

  ВИИИ. ПОСEБНИ СЛУЧАЈEВИ     1. Судска уверења и потврде    Тар. бр. 30.   (1) За поднеске којима се тражи издавање уверења, плаћа се 100 динара.   (2) За уверења, плаћа се 190 динара.   НАПОМEНА:   1. Ако се једним уверењем посведочава више чињеница, особина, односа или околности, плаћа се једна такса.   2. За потврду да је такса плаћена, издату у облику уверења, плаћа се такса по овом тарифном броју. Не плаћа се такса, ако се издаје само признаница о плаћеној такси.   3. Не плаћа се такса из овог тарифног броја за потврде које суд издаје странци, сведоку, вештаку, преводиоцу или тумачу да су присуствовали рочишту, односно претресу, ако су они били обавезни да присуствују и ако им та потврда служи искључиво ради правдања изостанка са рада.   4. За потврду о правоснажности или извршности која се ставља на препис судске одлуке, не плаћа се такса.   5. Такса из става 1. овог тарифног броја плаћа се и када се поднесци достављају телефаксом или телеграмом, као и за сваки накнадни поднесак којим се допуњава или мења првобитни поднесак.   6. Такса за уверење лепи се на самом поднеску којим се тражи издавање уверења.   7. Ако се уверење издаје у два или више примерака за други и сваки даљи примерак плаћа се половина таксе из овог тарифног броја.   8. Не плаћа се такса за поднесак којим се тражи издавање уверења ради остваривања права на додатак на децу или ради остваривања права из здравственог, инвалидског или пензијског осигурања, као и поднесак којим се тражи издавање уверења потребних за заснивање радног односа. У наведеним случајевима такса се не плаћа ни за само уверење.   9. Таксу по овом тарифном броју плаћа лице које тражи издавање уверења, а уверење се не сме издати док такса не буде плаћена.       2. Пуномоћје    Тар. бр. 31.   (1) За издавање усменог пуномоћја на записник пред судом, плаћа се 190 динара.   (2) За усмено опозивање или отказ пуномоћја пред судом, плаћа се 190 динара.   (3) За судско обавештавање о опозиву или отказу пуномоћја, плаћа се 390 динара.   НАПОМEНА:   1. Ако више лица овлашћених за потписивање правног лица издаје пуномоћје једном заступнику, плаћа се такса за једно пуномоћје.   2. Не плаћа се такса за писмено пуномоћје које се подноси оверено суду као доказ о заступању.   3. Такса из овог тарифног броја плаћа се и за издавање усменог пуномоћја на записник пред судом у кривичном поступку за дела која се гоне по службеној дужности и у поступку по привредним преступима.   4. Такса по овом тарифном броју лепи се на судски записник.   5. За издавање усменог пуномоћја по ставу 1. овог тарифног броја плаћа се једна такса и кад више лица истовремено издају пуномоћје једном лицу или већем броју лица.       3. Разматрање списа    Тар. бр. 32.   За разматрање завршених предмета плаћа се 190 динара, а за извештаје и податке који се од суда траже из завршених предмета плаћа се 390 динара.   НАПОМEНА:   Не плаћа се такса за разматрање списа у истраживачке или научне сврхе, а по захтеву лица или организације који се баве том делатношћу.         4. Преписи    Тар. бр. 33.   (1) За преписивање судских аката, као и за преписивање аката из збирке исправа, које је суд извршио на захтев странке, плаћа се 20 динара по страници текста изворника.   (2) Под преписом у смислу става 1. овог тарифног броја подразумева се и фотокопирање или штампање из меморије рачунара или писаће машине.   НАПОМEНА:   1. За писмени или усмени захтев да се изврши препис плаћа се такса из тар. броја 30. став 1.   2. Такса за препис лепи се на самој молби којом је тражено преписивање, а у случају усмене молбе, на спису. Такса за захтев за препис лепи се такође на самом захтеву (молби), односно на спису, ако је молба усмена.   3. Ако се преписивање врши на страном језику плаћа се такса у троструком износу од прописане у овом тарифном броју.   4. За препис расправног записника који је израђен истовремено са састављањем самог изворника, плаћа се половина таксе из става 1. овог тарифног броја.         5. Изводи из јавних књига    Тар. бр. 34.   (1) За изводе из земљишних или других јавних књига о непокретностима, ако се издају на захтев странке, плаћа се по листу формата А4, 100 динара.   НАПОМEНА:   1. За писмени или усмени захтев странке да јој се изда извод не плаћа се такса.   2. Напомена под тачком 3. уз тарифни број 21. важи и код плаћања таксе по овом тарифном броју.          6. Судски депозити    Тар. бр. 35.   За чување (депозит) новца, ствари и вредносних папира на захтев странке, плаћа се годишње 2% од вредности депонованих ствари.   НАПОМEНА:   1. Ова такса не плаћа се на депозит који се полаже на захтев државних органа, ако се подигне у року.   2. Такса се плаћа за прву годину унапред, а за остале године приликом подизања депозита. Започета година рачуна се као цела. У случају преноса депозита из једног у други суд, а на захтев депонента, за пренос се плаћа износ једногодишње таксе.   3. Ако се вредност ствари не може проценити по њиховој природи, извршиће се процена од стране вештака на трошак депонента.   4. За писмени или усмени захтев да се приме на чување новац, ствари или вредносни папири, не плаћа се такса.     7. Протести    Тар. бр. 36.   (1) За усмену или писмену молбу за протест менице, чека (и других исправа или уговора) због неакцептирања, неисплате или неиспуњења, плаћа се 100 динара.   (2) За протест се плаћа према вредности:       – до 5.000 динара вредности – 190 динара;       – преко 5.000 до 20.000 динара вредности – 190 динара увећано за 2% вредности;       – преко 20.000 динара вредности – 980 динара увећано за 1% вредности, а највише 3.900 динара.   НАПОМEНА:   1. Такса из овог тарифног броја плаћа се на протесте који се подносе по прописима о меници и чеку, као и на замене протеста. Такса за протест лепи се на самој молби којом је тражен протест, а у случају усмене молбе, на препис протеста који остаје код суда. На исти начин се поступа и у погледу лепљења таксе за саму молбу.   2. Ако се једном молбом тражи више протеста односно замена протеста, плаћа се једна такса за молбу, али се и у том случају плаћа посебна такса за сваки протест, односно замену протеста.       8. Остали предмети    Тар. бр. 37.   (1) За поднесак који се предаје усмено на записник пред судом, плаћа се такса предвиђена у тарифи за односни поднесак.   (2) За састављање пред судом уговора о земљишно-књижним, интабулационим или тапијским стварима плаћа се:        1. Према вредности:            – до 5.000 динара вредности – 590 динара;            – преко 5.000 до 20.000 динара вредности – 590 динара увећано за 1% вредности;            – преко 20.000 динара вредности – 980 динара увећано за 0,5% вредности, а највише 3.900 динара.        2. Ако је вредност уговора непроцењива, 590 динара.   НАПОМEНА:   1. Ако се истовремено са састављањем уговора тражи и упис права, осим таксе из става 2. овог тарифног броја, плаћа се и такса за поднесак којим се упис тражи, као и такса за упис.   2. При састављању уговора из става 2. овог тарифног броја не плаћа се посебна такса за предлог да се уговор састави, нити таксе за оверу потписа по тарифном броју 13.   3. За став 2. тачка 1. овог тарифног броја важи напомена бр. 9. уз тарифни број 13.          Тар. бр. 38.   (1) За предлог странке да суд постави судију или председника избраног суда, плаћа се 590 динара.   (2) За предлог о изузећу судије избраног суда, плаћа се 590 динара.   (3) За издавање потврде о правноснажности или извршности пресуде избраног суда, плаћа се 980 динара.     НАПОМEНА:   Не плаћа се такса из става 1. овог тарифног броја ако је предлог за постављање председника избраног суда поднео избрани судија.          Тар. бр. 39.   За опомену којом се неко позива да плати таксу коју је био дужан да плати и без опомене, плаћа се 390 динара, а у поступку пред привредним судом 780 динара.   Када је у поступку пред привредним судом једна од странака физичко лице које није предузетник, плаћа се опомена као пред судом опште надлежности.          Тар. бр. 40.   (1) За одлуку којом се одбија или одбацује захтев за изузеће судије, судије поротника, председника суда, јавног тужиоца и других службених лица, плаћа се такса у износу од 590 динара.   (2) У решењу из става 1. овог тарифног броја, суд ће опоменути странку да је дужна да плати таксу у року од пет дана од дана пријема одлуке.          Тар. бр. 41.   (1) За молбу којом се тражи одлагање извршења кривичне санкције, плаћа се 590 динара.   (2) За одлуку првостепеног суда по молби, плаћа се 980 динара.   (3) За жалбу на одлуку првостепеног суда плаћа се такса из става (1) овог тарифног броја.   (4) За одлуку другостепеног суда плаћа се такса из става (2) овог тарифног броја.