ПРИЈEМ

Писарница пријема се налази у приземљу зграде, канцеларија бр. 06, рад са странкама је од 08:00 до 14:00 часова. На шалтеру за пријем можете предати тужбу, одговор на тужбу, жалбу, предлоге, допуне поднесака и остала писмена упућена суду. На приспелу пошту и поднеске поднете од стране странака, службеник пријемне писарнице ставља пријемне печате суда, и писмена се истога дана распоређују по судским писарницама, одакле се даље прослеђују по судским одељењима на поступање.   Писарница Име и презиме запосленог лица Послови Канцеларија Централа Локал Пријема поште, писмена Кристина Ивковић пријем писмена 06 012/544-090 012/544-091 123 Јасмина Рапаић заменик Весна Ивковић заменик