Притужба на рад суда

Притужба се подноси када странка има примедбе на рад судија, службеника у суду, суда као целине, уколико сматра да се поступак одуговлачи, да се спроводи неправилно, да се утиче на његов ток и исход супротно правилима о непристрасности и објективности у поступању суда и судија, када има примедбе на спровођење процедуре и третман у поступку пред судом. Притужба на рад суда се може поднети писмено или усмено председнику суда или заменику кога он одреди. Усмена притужба се може изнети председнику суда у канцеларији 210 на ИИ спрату, уз претходно заказивање пријема на број: 012/544-090, 544-091. Председник суда прима странке средом од 9 до 12 часова. Писмена притужба треба да садржи: наслов “За председника суда” означен број предмета на који се притужба односи разлог због кога се подноси пуно име и презиме, и тачна адреса притужиоца Писмена притужба се упућује на следећу адресу: Основни суд у Пожаревцу Председнику суда Трг Стевана Максимовића бр.1 12000 Пожаревац Председник суда разматра основаност притужбе и у року од 15 дана од пријема притужбе је дужан да писмено обавести притужиоца о предузетим мерама. Ако је притужба поднета преко министарства надлежног за правосуђе или вишег суда, о основаности притужбе и предузетим мерама обавештавају се министар или председник вишег суда. Притужба није жалба, притужба се разликује од жалбе на одлуку суда, странка не може улагати притужбу на донету пресуду већ у том случају може поднетии жалбу вишем суду. Формулар Притужбе на рад суда можете преузети са сајта Основног суда у Пожаревцу из секције “ФОРМУЛАРИ”.