Стечајни поступак

ИВ. ТАКСE У СТEЧАЈНОМ ПОСТУПКУ И ПОСТУПКУ  РEОРГАНИЗАЦИЈE           1. Поднесци    Тар. бр. 21.   (1) За предлог за покретање стечајног поступка и за подношење плана реорганизације плаћа се 980 динара.   (2) За пријаву поверилаца у стечајном поступку плаћа се према вредности потраживања:   – до 250.000 динара вредности – 980 динара;   – преко 250.000 динара вредности – 980 динара, увећано за 1% вредности потраживања, а највише 3.900 динара;   (3) За жалбу против одлуке стечајног већа плаћа се 980 динара.   НАПОМEНА:   1. Као основ за плаћање таксе за пријаве поверилаца узима се износ тражбине коју поверилац пријављује, при чему ће се узети да условљена тражбина није условљена, а ако један поверилац пријави више тражбина, такса се плаћа на укупни износ тих тражбина.   2. Такса се не плаћа:       1) за поднеске стечајног управника,       2) за поднеске који нису означени у овом тарифном броју и за прилоге уз поднеске.         2. Паушална такса    Тар. бр. 22.   Паушална такса се плаћа:      1. у стечајном поступку од збира износа који су употребљени или су на располагању за подмирење дугова стечајне масе од 1.900 до 19.500 динара,      2. за реорганизацију од износа за који је усвојен план реорганизације, од 1.900 до 19.500 динара.   НАПОМEНА:   1. Паушална такса се сматра трошковима стечајног поступка и одређује је суд по окончању поступка, а дужан је платити стечајни управник по правоснажности решења о главној деоби.   2. Паушалну таксу за реорганизацију плаћа правно лице чији је план реорганизације усвојен.   3. Паушална такса по овом тарифном броју плаћа се у року од осам дана од доставе налога за плаћање таксе по члану 37. став 3. овог закона.         ИВа УПИС У СУДСКИ РEГИСТАР   1. Пријаве   Тарифни број 22а   За сваку пријаву за упис у судски регистар, плаћа се 590 динара.   Напомена:   Ако се једном пријавом тражи више уписа за исти субјекат уписа плаћа се само једна такса из овог тарифног броја.         2. Упис у судски регистар   Тарифни број 22б   (1) За решење донето по пријави за упис оснивања субјекта уписа плаћа се 1.900 динара.   (2) За решења донета по пријавама за остале врсте уписа који нису наведени у ставу (1) овог тарифног броја плаћа се 590 динара.   (3) За жалбу на решење донето у поступку уписа из ст. (1) и (2) овог тарифног броја плаћа се 590 динара.   (4) За захтев за брисање уписа из судског регистра плаћа се 590 динара.   (5) За решење по захтеву за брисање уписа плаћа се 590 динара.   Напомена:   Ако се једним поднеском тражи више уписа, плаћа се такса за сваки упис посебно.         3. Објављивање   Тарифни број 22в   За достављање уписаних података ради објављивања у службеном гласилу плаћа се 390 динара.   Напомена:   За објављивање података чије је уписивање тражено једним поднеском, плаћа се само једна такса из овог тарифног броја.   тар.бр.22в