Sudska uprava

  SUDSKA UPRAVA Sudija Funkcija Poslovi Dobrica Živković V.F. predsednika suda rukovodi poslovima sudske uprave Boško Mitrović prvi zamenik v.f. pred.suda u slučaju sprečenosti ili odsutnosti pred.suda donosi i potpisuje akte sudske uprave koji nisu u isključivoj – neprenosivoj nadležnosti predsednika suda postupa po pritužbama i zahtevima za izuzeće i isključenje sudija u građanskim stvarima postupa po zahtevima za davanje informacija u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja Milijana Ljubić zamenik v.f. pred.suda u sudskim jedinicama u Velikom Gradištu i Kučevu postupa po pritužbama i zahtevima za izuzeće i isključenje u predmetima po kojima se postupa na području sudskih jedinica u Velikom Gradištu i Kučevu postupa po zahtevima za davanje informacija u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u predmetima po kojima se postupa na području pomenutih sudskih jedinica gazdovanje sudskom zgradom u sudskoj jedinici u Velikom Gradištu, nadzor nad gazdovanjem sudskom zgradom u sudskoj jedinici u Kučevu Momčilo Popović zamenik v.f. pred.suda u sudskim jedinicima u Petrovcu, Žagubici i Žabarima postupa po pritužbama i zahtevima za izuzeće i isključenje u predmetima po kojima se postupa na području sudskih jedinica u Petrovcu, Žagubici i Žabarima postupa po zahtevima za davanje informacija u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u predmetima po kojima se postupa na području pomenutih sudskih jedinica gazdovanje sudskom zgradom u sudskoj jedinici u Petrovcu nadzor nad nad gazdovanjem sudskim zgradama u sudskim jedinicama u Žagubici i Žabarima Sudija Posebne obaveze Dragana Jevremović Todorović evidencija, raspoređivanje i sprovođenje programa obuke i stručnog usavršavanja sudijskih pripravnika i volontera Darinka Jorgovanović evidencija, raspoređivanje i praćenje rada sudijskih pomoćnika Boško Mitrović portparol – informisanje, kontakt sa javnošću i medijima u građanskim stvarima Miroslav Lukić portparol – informisanje, kontak sa javnošću i medijima u krivičnim stvarima Dragan Paunović gazdovanje sudskom zgradom u sudskoj jedinici u Kučevu, pod nadzorom, uputstvima i nalozima predsednika i ovlašćenih zamenika Ranko Milošević gazdovanje sudskom zgradom u sudskoj jedinici u Žagubici, pod nadzorom, uputstvima i nalozima predsednika i ovlašćenih zamenika Živadin Obradović gazdovanje sudskom zgradom u sudskoj jedinici u Žabarima, pod nadzorom, uputstvima i nalozima predsednika i ovlašćenih zamenika Sekretar suda Poslovi Milena Kovačević pored redovnih poslova, odlučivanje o oslobađanju od plaćanja sudske takse za overu dokumenata Tehnički sekretar Poslovi Katarina Sedlić pored redovnih poslova, evidencija, pozivanje i praćenje rada sudija porotnika