Vanparnični postupak

  II. VANPARNIČNI POSTUPAK     A. Opšte odredbe    Tar. br. 4.   (1) Za predlog da se pokrene postupak u vanparničnim stvarima koje nisu obuhvaćene posebnim odredbama kojim se propisuje plaćanje taksi u pojedinim vrstama vanparničnog postupka, plaća se taksa u iznosu od 390 dinara.   (2) Za žalbu protiv odluke prvostepenog suda, plaća se taksa u iznosu od 390 dinara.   NAPOMENA:   1. U svim vanparničnim postupcima shodno se primenjuju odredbe iz napomene br. 6. i 11. uz tarifni broj 1.        Tar. br. 5.   Za konačnu odluku prvostepenog suda u vanparničnim stvarima iz tarifnog broja 4. plaća se taksa u iznosu od 390 dinara.   NAPOMENA:   1. U svim vanparničnim stvarima primenjivaće se shodno odredbe iz napomene br. 1, 2. i 3. uz tarifni broj 2.   2. Ako se odluka odnosi na lice nestalo u ratu, ne plaća se taksa za odluku suda, kao ni taksa iz tarifnog broja 4.        Tar. br. 6.   Za sudska poravnanja u svim vanparničnim stvarima, plaća se taksa predviđena u tarifnom broju 3, ali ona ne može biti veća nego što je propisano za odluku u tarifnom broju 5.     B. Posebne odredbe za pojedine vrste vanparničnog postupka      1. Postupak za raspravljanje zaostavštine      Tar. br. 7.   Za raspravljanje zaostavštine u prvostepenom postupku plaća se taksa prema čistoj vrednosti zaostavštine, i to:     – do 5.000 dinara vrednosti – 590 dinara;     – preko 5.000 do 20.000 dinara vrednosti – 590 dinara uvećano za 2% od vrednosti zaostavštine;     – preko 20.000 do 50.000 dinara vrednosti – 1.370 dinara uvećano za 1,5% od vrednosti zaostavštine;     – preko 50.000 do 200.000 dinara vrednosti – 2.800 dinara uvećano za 1% od vrednosti zaostavštine;     – preko 200.000 dinara vrednosti – 6.700 dinara uvećano za 0,5% vrednosti zaostavštine, a najviše 75.000 dinara.         Tar. br. 8.   Za žalbu protiv rešenja o nasleđu ili o isporuci plaća se taksa iz tarifnog broja 7. prema čistoj vrednosti zaostavštine.            2. Postupak sastavljanja i čuvanja testamenta      Tar. br. 9.   (1) Za sastavljanje sudskog testamenta i međunarodnog testamenta, kao i za čuvanje ili opoziv testamenta u sudu, plaća se po 980 dinara.   (2) Za vraćanje testamenta koji se nalazi na čuvanju u sudu, plaća se 290 dinara.     NAPOMENA:   1. Taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se bez obzira da li je testament sastavljen, odnosno opozvan u sudskoj zgradi ili van nje.   2. Za čuvanje testamenta plaća se taksa bez obzira gde je testament sačinjen. Ne plaća se nova taksa za čuvanje ako se vrši zamena testamenta. Ako se u istom trenutku stari testament zamenjuje novim, neće se plaćati ni taksa za vraćanje testamenta.   3. Ne plaća se taksa za čuvanje isprava o usmenom testamentu, niti za davanje izjave svedoka usmenog testamenta o zaveštaočevoj poslednjoj volji.   4. Ne plaća se taksa za opozivanje, ako se docnijim testamentom opoziva raniji i ujedno sastavlja novi testament.   5. Ne plaća se taksa za predlog da se preduzmu radnje iz ovog tarifnog broja.          3. Postupak za deobu    Tar. br. 10.   Za predlog da se sprovede deoba zajedničke stvari ili imovine, za odluku po predlogu za deobu, za žalbu protiv odluke po predlogu, kao i za drugostepenu odluku, plaća se po 1.900 dinara.   NAPOMENA:   Za deobu u ostavinskom postupku ne plaća se taksa iz ovog tarifnog broja, pod uslovom navedenim u napomeni pod brojem 6. uz tarifni broj 7.            4. Postupak za uređenje međa (granica)    Tar. br. 11.   Za predlog za uređenje međa, za odluku po predlogu, za žalbu protiv odluke po predlogu, kao i za drugostepenu odluku, plaća se po 1.900 dinara.            5. Postupak za sudski poništaj isprava (amortizacija)    Tar. br. 12.   (1) Za predlog da se sprovede postupak za poništaj isprave i za žalbu protiv odluke o predlogu, plaća se po 980 dinara.   (2) Za odluku po predlogu plaća se taksa prema vrednosti isprave, i to:       – do 5.000 dinara vrednosti – 980 dinara;       – preko 5.000 do 20.000 dinara vrednosti – 980 dinara uvećano za 4% vrednosti isprave;       – preko 20.000 do 50.000 dinara vrednosti – 2.500 dinara uvećano za 2% vrednosti isprave;       – preko 50.000 dinara vrednosti – 4.500 dinara uvećano za 1% vrednosti isprave, a najviše 9.800 dinara.   (3) Ako na ispravi nije označena vrednost, plaća se 980 dinara.   NAPOMENA:   Vrednost isprave određuje se prema njenoj nominalnoj vrednosti.            6. Postupak overe potpisa, rukopisa, prepisa i prevoda    Tar. br. 13.   (1) Za molbu, usmenu ili pismenu, kojom se traži overavanje potpisa, rukopisa ili prepisa, plaća se 70 dinara.   (2) Plaća se 160 dinara za:        1. overu svakog potpisa, odnosno rukopisa,        2. overu potpisa sudskog prevodioca na prevodima radi njihove upotrebe u zemlji,        3. overu rukopisa, za svaki list rukopisa formata A4,        4. overu prepisa ili fotokopije, za svaki list formata A4.   (3) Plaća se 490 dinara za:        1. overu potpisa sudskog prevodioca na prevodima radi njihove upotrebe u inostranstvu,        2. overu potpisa na punomoćju.   (4) 1. Za molbu, usmenu ili pismenu, kojom se traži overa potpisa, prepisa ili rukopisa za upotrebu u inostranstvu, plaća se 190 dinara;        2. Za overu potpisa, prepisa ili rukopisa za upotrebu u inostranstvu plaća se 1.900 dinara.   (5) Za overu potpisa na ugovorima, plaća se i to:        1. Za novozaključene ugovore čija je vrednost:            – do 10.000 dinara vrednosti – 980 dinara;            – od 10.000 do 100.000 dinara vrednosti – 980 dinara uvećano za 1% vrednosti ugovora;            – preko 100.000 do 1.000.000 dinara vrednosti – 2.900 dinara uvećano za 0,5% vrednosti ugovora;            – preko 1.000.000 dinara vrednosti – 12.600 dinara uvećano za 0,25% od vrednosti ugovora, a najviše 39.000 dinara.        2. Ako je vrednost ugovora neprocenjiva, za overu potpisa plaća se 1.900 dinara.        3. Za overu produženja roka važenja ugovora, plaća se 50% od takse iz tačke 1, odnosno 2. ovog stava.        4. Za overu potpisa ugovora o poklonu, plaća se 50% od takse iz tačke 1. odnosno 2. ovog stava.   NAPOMENA:   1. Potpisi na ispravi koju izdaju pravna lica smatraju se kao jedan potpis, ako su propisima ili pravilima za potpisivanje ovlašćena dva ili više lica.   2. Za molbu kojom se traži overa potpisa ili otiska prsta na ispravi, plaća se jedna taksa bez obzira koliko se potpisa na ispravi overava.   3. Kad stranka preda sudu u toku postupka prost prepis na kome radnik suda svojim potpisom potvrdi da je video izvornik, za takvu potvrdu plaća se 50% iz stava 2. ovog tarifnog broja.   4. Taksu za overu potpisa, rukopisa ili prepisa plaća lice koje traži overu. Pre nego što taksa bude plaćena, ne sme se izvršiti overa.   5. U potvrdi o overi prepisa treba označiti sa koliko je takse taksiran izvornik isprave čiji se prepis overava.   6. Taksa za overu potpisa, rukopisa i prepisa lepi se na samoj molbi kojom je overa tražena, a u slučaju usmene molbe na samoj ispravi, odnosno primerku prepisa koji ostaje kod suda. Na isti se način postupa i u pogledu lepljenja takse za samu molbu.   7. Za overu potpisa i pečata plaća se jedna taksa.   8. Ako se jednom molbom traži overa potpisa na više isprava ili overa više rukopisa ili prepisa, plaća se taksa za molbu onoliko puta koliko ima isprava, odnosno prepisa ili rukopisa.   9. Taksa iz stava 4. tačka 1. ovog tarifnog broja plaća se na vrednost označenu u ugovoru. Ako je vrednost ugovora procenjiva ali nije označena, za overu potpisa na ugovoru plaća se dvostruka taksa iz stava 4. tačka 2. ovog tarifnog broja.   10. Ako se overava prepis isprave pisane na stranom jeziku, plaća se dvostruka taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja.   11. Za overu potpisa na punomoćjima iz stava 3. tačka 2. ovog tarifnog broja, i za overu potpisa na ugovorima iz stava 4. ovog tarifnog broja plaća se jedna taksa, bez obzira da li se overava jedan ili više potpisa na punomoćju, odnosno ugovoru i bez obzira koliko se primeraka ugovora overava.