Земљишно књижни поступак и поступак за упис у друге јавне књиге о непокретностима

  ИИИ. ЗEМЉИШНО-КЊИЖНИ ПОСТУПАК И  ПОСТУПАК ЗА УПИС У ДРУГE ЈАВНE КЊИГE О НEПОКРEТНОСТИМА     А. Земљишно-књижни поступак      1. Поднесци    Тар. бр. 14.   (1) За поднеске којима се тражи упис у земљишну књигу или брисање укњижбе или предбележбе из земљишне књиге, плаћа се:        1. Ако вредност права које треба уписати или брисати износи:            – до 5.000 динара вредности – 390 динара;            – преко 5.000 до 20.000 динара вредности – 390 динара увећано за 1% вредности;            – преко 20.000 динара вредности – 780 динара увећано за 0,5% вредности, а највише 3.900 динара.   2. Ако вредност права које треба уписати или брисати није процењива, или ако се тражи упис или брисање само забележбе плаћа се 390 динара.   (2) За жалбу против одлуке из става (1) овог тарифног броја, плаћа се 390 динара.   НАПОМEНА:   1. Ако се једним поднеском тражи упис или брисање код више судова, плаћа се такса онолико пута колико има судова код којих упис или брисање треба извршити. Ово важи и кад, у случају заједничког заложног права, треба спровести упис у споредним улошцима код разних судова, без обзира што странке у свом поднеску изричито не траже те уписе.   2. Ако се једним поднеском тражи више уписа процењивих права, наплаћује се једна такса, према укупној вредности ових права. Али ако се једним поднеском тражи уједно упис процењивих и непроцењивих права, или још и упис једне или више забележби, такса за поднесак платиће се само према вредности процењивих права. За поднеске којима се тражи упис само непроцењивих права и забележби, плаћа се само једна такса из става 1. тачка 2. овог тарифног броја.   3. Ако је захтев за упис стављен у поднеску из тарифног броја 1. неће се наплаћивати такса за поднесак из тарифног броја 14.   4. Не плаћа се такса из овог тарифног броја у стварима наведеним у напомени 8. тач. 3, 6, 7, 9, 10. и 13. тарифног броја 15.   5. За поднеске који нису означени у овом тарифном броју, као и за прилоге уз поднеске, не плаћа се такса.        2. Уписи    Тар. бр. 15.   (1) За укњижбу или за предбележбу права својине, ако правни посао или основ стицања на основу кога се има извршити упис не подлежу порезу на пренос апсолутних права, плаћа се 1.900 динара, без обзира на вредност права које се уписује.   (2) За укњижбу или за предбележбу права својине, ако је основ стицања на основу кога се има извршити упис уговор о поклону, плаћа се 980 динара, без обзира на вредност права које се уписује.   (3) За укњижбу или за предбележбу других стварних права или њима једнаких права, плаћа се:        1. ако је предмет права процењив, 980 динара;        2. ако је предмет права непроцењив, 590 динара.   (4) За забележбу плаћа се, и то:        1. за забележбу принудне управе и дозволу принудне продаје, ако за исту тражбину већ није уписано заложно право на непокретности која је предмет принудне управе или продаје, 980 динара. Тако плаћена такса урачунаће се у таксу коју треба платити за накнадни упис заложног права због исте тражбине, ако се такав упис затражи пре брисања ове забележбе;        2. за остале забележбе, 590 динара.   НАПОМEНА:   1. Таксу за упис дужно је да плати лице у чију се корист врши упис. Ако упис тражи лице чије се право ограничава, оптерећује, укида или на другога преноси, и то лице јамчи за плаћање таксе солидарно са лицем у чију се корист врши упис.   2. Такса се плаћа и ако се упис врши по службеној дужности, ако се не ради о упису који је ослобођен таксе – напомена 9. уз овај тарифни број.   3. Ако се на основу једне молбе уписује више права у корист једног истог лица ког истог суда, такса се плаћа по укупној вредности ових права у часу уписивања.   4. Кад се уписује тражбина, такса се одмерава према износу тражбине са свим споредним потраживањима (камата, доспели трошкови и др.) рачунајући камату од дана предаје молбе за упис, ако је назначен износ ових потраживања или проценат од главнице.   5. Такса за упис плаћа се и кад се упис врши у току парничног, ванпарничног или извршног поступка.   6. Ако се упис укњижбе или предбележбе, одлуком вишег суда у целини или делимично укине или измени, враћа се на захтев целокупна плаћена такса, односно њен сразмерни део.   7. Такса за упис по овом тарифном броју плаћа се уз таксу за поднесак и лепи се на самом поднеску.       Ако ова такса није плаћена уз поднесак којим се захтева упис, суд ће по извршеном упису поступити по члану 37. став 3. овог закона.   8. Не плаћа се такса за следеће уписе:       1) за упис оправдања предбележбе;       2) за потпуно или делимично брисање неког уписаног права;       3) за службене радње у поступку уређења, оснивања и исправљања земљишних књига, као и за усаглашавање земљишних књига са фактичким стањем. У овим поступцима ослобађање се односи на све поднеске, улошке и прилоге, молбе за издавање катастарских планова и поседовних листова, разна уверења и оверавање преписа.          Ослобађање важи и за поступак за обнављање уништених земљишних књига, ако се веродостојном исправом утврди да је упис раније био спроведен и да је, према томе, била плаћена такса за тај упис;       4) за поновни упис истог, макар делимично угашеног права, услед парничног или извршног поступка, у корист истог лица. Ако је вредност поново уписаног права већа, плаћа се на вишак вредности прописана такса;       5) за упис истог права, макар делимично и угашеног, на више непокретности које се воде по књигама једног суда или више судова, за пренос истог права с једне непокретности на другу непокретност истог сопственика; за ограничење или сужавање истог права на један део исте непокретности; за проширење истог права и на друге непокретности истог сопственика; за проширење заједничког јемства на поједина земљишно-књижна тела, с тим што ово ослобађање важи само ако нису наступиле промене у погледу обима права или овлашћеног лица;       6) за упис права својине или права службености и плодоуживања по извршеној деоби, ако су деобничари били уписани као сувласници тих права, с тим да ово ослобађање важи и у случају деобе породичних (кућних) задруга на задругаре, ако је задруга била уписана као власник у земљишним књигама;       7) за упис на основу решења о наслеђивању;       8) за упис заложног права на непокретности јемца, ако је то право већ уписано и на непокретности главног дужника и ако је за тај упис плаћена такса;       9) за исправку грешке у упису, при чему ако је грешка настала кривицом титулара права, плаћа се такса за поднесак којим се тражи исправка уписа (тар. бр. 14. став 1);       10) за све уписе у корист Републике Србије;       11) за забележбу привремене управе одређене у току поступка принудне јавне продаје, као и за забележбу принудне управе одређене уместо принудне јавне продаје;       12) за накнадни упис сусвојине брачног друга на основу судске одлуке ако је један од брачних другова уписан као власник у земљишним књигама, као и за упис којим се означава идеални део сваког брачног друга на непокретностима које су у њиховој сусвојини;       13) за све уписе у земљишне књиге у корист грађана у вези са разменом земљишта у циљу аронадације и комасације, као и на основу прописа о експропријацији и прописа о враћању земље у складу са законом којим се уређују начин и услови признавања права и враћању земљишта које је пренето у друштвену својину по основу ПЗФ и конфискације због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа;       14) за упис заложног права за обезбеђење кредита код откупа друштвеног стана од стране носиоца станарског права, или код куповине стана, преко стамбене задруге или код изградње или адаптације стамбеног простора.   9. Ослобађање из тач. 4, 5. и 6. напомене бр. 8. важи само ако је такса за први упис плаћена.        3. Изазивачки поступак    Тар. бр. 16.   За решење поводом приговора повериоца против отцепљења дела непокретности или размене земљишта у изазивачком поступку, по правилима о земљишно-књижним деобама, отписима и приписима, плаћа се 590 динара.   НАПОМEНА:   Таксу из овог тарифног броја плаћа странка која је покренула поступак за бестеретни отпис дела земљишно-књижног тела.         Б. Упис у интабулационе, заставне, тапијске и друге јавне књиге о непокретностима      1. Упис у тапијске књиге    Тар. бр. 17.   (1) За поднесак којим се тражи пренос тапије, плаћа се такса из става 1. тарифног броја 19.   (2) За жалбу против одлуке суда по предмету из става 1. овог тарифног броја, плаћа се 590 динара.       Тар. бр. 18.   (1) За упис потврђене тапије у књигу тапија, као и за упис права својине путем преноса тапије на истог или новог сопственика, ако правни посао или основ стицања на основу кога се има извршити упис, не подлеже порезу на пренос апсолутних права, плаћа се 1.900 динара, без обзира на вредност права.   (2) За упис из става (1) овог тарифног броја, ако је основ стицања на основу кога се има извршити упис, уговор о поклону, плаћа се 980 динара, без обзира на вредност права.   (3) За упис стицања других стварних права плаћа се:        1. ако је предмет права процењив, 980 динара;        2. ако је предмет права непроцењив, 590 динара.   (4) За остале уписе у тапијске књиге, плаћа се 590 динара.   НАПОМEНА:   1. Кад сопственик непокретности која је већ уписана у књигу тапија захтева од суда да се један део непокретности издвоји и да му се за издвојени део изда посебна тапија, поред таксе за поднесак плаћа се и такса из става 4. овог тарифног броја. Али ако суд купцу издаје нову тапију а стару (изворну) умањује за продати део, плаћа се такса и за поднесак из става 1. тарифног броја 17. и такса за упис преноса из става 1. овог тарифног броја.   2. Не плаћа се такса:       1) за радњу у поступку око издавања тапија у крајевима где нема земљишних књига и у том поступку ослобађање се односи на све поднеске, захтеве, прилоге, молбе за издавање катастарских планова и поседовних листова, разна уверења, оверавање преписа и потврде тапија;       2) за радње у поступку обнављања уништених тапијских књига, ако се веродостојном исправом утврди да је упис раније био спроведен и да је, према томе, била плаћена такса за тај упис;       3) напомена уз тарифни број 15. сходно ће се примењивати и уз овај тарифни број.            2. Упис у интабулационе, заставне (хипотекарне) и друге јавне књиге о непокретностима    Тар. бр. 19.   (1) За поднесак којим се тражи састављање или брисање интабулације, надинтабулације или прибелешке, односно упис хипотеке, на подручјима на којима још важе интабулационе књиге, као и за поднесак којим се тражи упис у друге књиге о непокретностима, према одредбама посебних прописа, плаћа се:       1. Ако вредност права које треба обезбедити или брисати износи:          – до 5.000 динара вредности – 590 динара;          – преко 5.000 до 20.000 динара вредности – 590 динара увећано за 1% вредности, а највише 3.900 динара.       2. Ако вредност права које треба уписати или брисати није процењива или ако се тражи упис или брисање само забележбе 590 динара.   (2) За жалбу против одлуке суда по предлозима из става (1) овог тарифног броја плаћа се 590 динара.   НАПОМEНА:   Напомена уз тарифни број 14. сходно ће се примењивати и уз овај тарифни број.          Тар. бр. 20.   (1) За упис интабулације, надинтабулације, прибелешке или хипотеке, односно за упис права у другим посебним јавним књигама о непокретностима, плаћа се 1.900 динара, без обзира на вредност права.   (2) За упис забележбе принудне управе и дозволе принудне продаје, ако за исту тражбину већ није уписана интабулација (заложно право) на непокретности која је предмет принудне управе или продаје, плаћа се 980 динара, без обзира на вредност повериочевог потраживања.   (3) За упис осталих забележби које се по важећим прописима могу уписати у интабулационе књиге, плаћа се 980 динара.   (4) За пропуштање интабулације или хипотеке плаћа се 190 динара.   НАПОМEНА:   Напомена уз тарифни број 15. сходно ће се примењивати и уз овај тарифни број.